KONTAKT NA KOORDINÁTORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bc. Lucie Srpová
tel.: 257 280 545, 607 049 407
e-mail: srpova@kr-s.cz

Mgr. Petra Tkadlecová
tel.: 257 280 904
e-mail: tkadlecova@kr-s.cz

PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Plánování sociálních služeb územně samosprávnými celky je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSS"). V rámci tohoto zákona je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, jehož výsledkem je dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných a kvalitních sociálních služeb.

Ve spolupráci s dalšími aktéry v oblasti sociálních služeb a sociální práce (obcemi, poskytovateli sociálních služeb i jejich uživateli) zpracovává kraj dle §95 písm. d) ZSS  tzv. „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb" (dále jen SPRSS), a to na tříleté období.

Klíčovou součástí SPRSS je pravidelně aktualizovaná síť sociálních služeb, kterou se pro účely ZSS rozumí „souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje". (§3 písm. i) ZSS).

Kraj tak v souladu s § 95 písm. h) ZSS určuje síť sociálních služeb na svém území, přičemž přihlíží k informacím obcí vázaným dle § 94 písm. f) ZSS  ke spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; obce za tímto účelem sdělují kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí a spoluvytvářejí podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

Při financování sociálních služeb ve Středočeském kraji je nezbytný i sběr dat, informace o sběru naleznete zde.

Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji a nezbytný sběr dat

Informace o sběru dat naleznete ZDE

Informace k vytváření „mikrosítí“

Objem a struktura krajské sítě sociálních služeb odpovídá (a ve svém vývoji se přibližuje) udržitelnému poměru dvou požadavků, které je třeba dle § 3 písm. i) zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, současně naplňovat a respektovat. Na straně jedné je to soulad se zjištěnou potřebností, na straně druhé soulad s dostupnými zdroji; zjednodušeně řečeno potřebnost lze zohledňovat pouze do výše disponibilních finančních prostředků. Zároveň z analýzy každoročních výsledků dotačního řízení Středočeského kraje vyplývá, že dostatečné uspokojení potřeb by vyžadovalo navýšení dotace pro poskytovatele sociálních služeb cca o jednu třetinu; což státní rozpočet v současné době neumožňuje.

Existence registrované sociální služby automaticky neznamená její zařazení do krajské sítě a z výše uvedených důvodů není vstup do sítě snadný. Služby zařazené do základní části krajské sítě (v síti Středočeského kraje označené symbolem S) jsou relevantními příjemci krajské dotace pro poskytovatele sociálních služeb, zároveň jsou v rámci kofinancování příjemci i dalších finančních prostředků – především z obecních rozpočtů. Sociální služba zařazená do krajské sítě je předmětem smlouvy o pověření k výkonu SOHZ, na základě kterého může poskytovatel čerpat za účelem jejího poskytování veřejné prostředky formou vyrovnávací platby. 

V praxi však dochází k situaci, kdy je lokální potřebnost sociální služby přesahující rozsah krajské sítě definována obcí a obec je také ochotna být jediným či majoritním donorem, ačkoliv daná sociální služba či kapacita není v krajské síti zařazena. V tomto případě je možné, aby si obec vytvořila vlastní lokální „mikrosíť" a do ní zařazené služby a kapacity ošetřila vlastní smlouvou o pověření k výkonu SOHZ;  následně pak službu financovala opět formou vyrovnávací platby. Je však nezbytné, aby zajistila soulad poskytnuté podpory v rámci své „mikrosítě" s pravidly EU o veřejné podpoře. Příkladem dobré praxe je v současné době především město Písek.

Podrobné, odborné a srozumitelné vysvětlení této problematiky z právního hlediska lze nalézt v jednom z posledních článků JUDr. Karla Zusky ze dne 9. 12. 2016 s názvem „K problematice městských (obecních) „mikrosítí" sociálních služeb", zveřejněném na stránkách Z klubu s.r.o.:

http://www.zklub.cz/clanky/68-k-problematice-mestskych-obecnich-mikrositi-socialnich-sluzeb