Základní informace

Sociální kuratela pro děti a mládež spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte, je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou působností. Zpravidla je tato pracovní pozice zařazena na oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo sociální prevence odborů sociálních věcí příslušného obecního (městského) úřadu.

Sociální kuratela se zaměřuje zejména na:

  • analyzování situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření,
  • účast na přestupkovém a trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let
  • návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí,
  • spolupráci s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu
  • pomoc dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti.

V souladu se Standardy kvality sociálně právní ochrany upravenými v Příloze č. 1 Vyhlášky č.  473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, (zejména standardy č. 7 a 14), spolupracují kurátoři pro děti a mládež intenzivně pracují s dětmi staršími 16 let v oblasti přípravy na samostatný život se zástupci škol a školských zařízení, Probační a mediační službou, Policií ČR, soudy, státním zastupitelstvím, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, Úřadem práce ČR, případně s dalšímu subjekty.