Stručný přehled činností zajišťovaných OSPOD Krajského úřadu Středočeského kraje

Stručný přehled činnosti zajišťovaných OSPOD Krajského úřadu Středočeského kraje:

 • Metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO v působnosti kraje.
 • Metodická podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí Středočeského kraje.
 • Kontrola výkonu SPO a naplňování standardů kvality SPO OSPOD v působnosti kraje.
 • Zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a naplňování práv a povinností z nich vyplývajících.
 • Zajišťování poradenské pomoci žadatelům o NRP, osvojitelům a pěstounům.
 • Rozhodování o přestupcích a správních deliktech na úseku SPO.
 • Vydávání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO.
 • Metodická podpora a kontrola výkonu SPO pověřených osob.
 • Rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Výplata o státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP.
 • Výkon správní činnosti odvolacího orgánu na úseku SPO.
 • Spolupráce na tvorbě prorodinné politiky kraje.
 • Spolupráce při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje.

Místo výkonu SPO:

 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Působnost:

 • Středočeský kraj