Mgr. Libor Možíš
vedoucí oddělení SPOD

 
kancelář č. 1003/I. poschodí
tel.: 257 280 641
e-mail: mozis@kr-s.cz

 • organizace a řízení oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
 • metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO v působnosti kraje,
 • kontrola výkonu SPO na území kraje,
 • poskytování sociálně-právního poradenství,
 • zajišťování agendy dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných,
 • zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • rozhodování o odvolání a mimořádných opravných prostředcích na úseku SPO v působnosti kraje,
 • řešení stížností na výkon SPO OSPOD KÚSK,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Mgr. Josef Smrž
odborný referent SPO - metodik

 
kancelář č. 1040/I. poschodí
tel.: 257 280 587
e-mail: smrz@kr-s.cz

 • metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO a kurately pro děti a mládež,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • tvorba metodik, stanovisek a metodických pokynů,
 • zajišťování agendy stížností a podnětů na úseku SPO,
 • správní řízení o odvolání proti rozhodnutí OSPOD o výchovných opatřeních,
 • metodická podpora činnosti Komisí pro sociálně-právní ochranu OÚ ORP,
 • zajišťování činnosti Poradního sboru hejtmanky Středočeského kraje na úseku SPOD,
 • zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • zajišťování a realizace metodických setkání OSPOD,
 • spolupráce na mediální prezentaci SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti.

Mgr. Michaela Skalická, DiS.
odborný referent SPO - metodik

 
kancelář č. 1040/I. poschodí
tel.: 257 280 887
e-mail: skalicka@kr-s.cz

 • metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO na území Středočeského kraje,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • tvorba metodik, stanovisek a metodických pokynů,
 • zajišťování agendy státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP,
 • kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP,
 • zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • zajišťování a realizace metodických setkání OSPOD,
 • spolupráce na mediální prezentaci SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Mgr. et Mgr. Martin Doležal
odborný referent SPO - metodik

 
kancelář č. 1008/I. poschodí
tel.: 257 280 198
e-mail: dolezalm@kr-s.cz

 • metodická podpora OSPOD Středočeského kraje,
 • metodická podpora pověřených osob k výkonu SPO v působnosti kraje,
 • agenda kontrol výkonu SPOD orgány SPOD na území kraje,
 • agenda kontrol výkonu SPOD pověřenými osobami na území kraje,
 • agenda přestupkového řízení na úseku SPOD v I. a II. stupni,
 • správní řízení na úseku SPOD v I. a II. stupni,
 • tvorba metodik, stanovisek a metodických pokynů,
 • zajišťování a realizace metodických setkání pro pověřené osoby,
 • spolupráce na mediální prezentaci SPO,
 • spolupráce na tvorbě obsahové náplně webových stránek OSPOD kraje,
 • agenda Standardů kvality výkonu SPO OSPOD KÚSK.

Bc. Andrea Jašková
odborný referent SPO - metodik

 
kancelář č. 1040/I. poschodí
tel.: 257 280 116
e-mail: jaskovaa@kr-s.cz

 • zajišťování agendy fyzických a právnických osob pověřených k výkonu SPO,
 • rozhodování o žádosti o vydání pověření k výkonu SPO,
 • kontrola výkonu SPO pověřených osob na území kraje včetně ukládání sankcí,
 • metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO pověřených osob,
 • zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Mgr. Lilian Voříšková
odborný referent NRP - metodik

 
kancelář č. 1005/I. poschodí
tel.: 257 280 697 
e-mail: voriskova@kr-s.cz

 • metodické usměrňování a koordinace výkonu SPO na úseku náhradní rodinné péče,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • tvorba metodik, stanovisek a metodických pokynů,
 • zajišťování agendy žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • odborné posuzování žadatelů pro potřeby zprostředkování NRP,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poradenská pomoc osvojitelům a pěstounům,
 • organizace a zajišťování odborné přípravy žadatelů o NRP,
 • vedení evidence pěstounů na přechodnou dobu,
 • rozhodování o odvolání a mimořádných opravných prostředcích včetně stížností na úseku NRP,
 • zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Bc. Monika Vrbová
odborný referent NRP

 
kancelář č. 1015/I. poschodí
tel.: 257 280 257 
e-mail: vrbovam@kr-s.cz

 • zajišťování agendy žadatelů o osvojení,
 • odborné posuzování žadatelů pro potřeby zprostředkování NRP,
 • výběr vhodných osvojitelů pro konkrétní dítě,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poradenská pomoc osvojitelům a pěstounům,
 • rozhodování o odvolání a mimořádných opravných prostředcích včetně stížností na úseku NRP,
 • spolupráce na zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti.

Mgr. Tereza Vacková
odborný referent NRP

 
kancelář č. 1015/I. poschodí
tel.: 257 280 290 
e-mail: vackovat@kr-s.cz

 • zajišťování agendy žadatelů o pěstounskou péči,
 • odborné posuzování žadatelů pro potřeby zprostředkování NRP,
 • výběr vhodných pěstounů pro konkrétní dítě,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poradenská pomoc osvojitelům a pěstounům,
 • rozhodování o odvolání a mimořádných opravných prostředcích včetně stížností na úseku NRP,
 • spolupráce na zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti.

Mgr. Silvie Vostrá
odborný referent NRP

 
kancelář č. 1015/I. poschodí
tel.: 257 280 894
e-mail: vostra@kr-s.cz

 • odborné posuzování dětí pro potřeby zprostředkování NRP,
 • agenda zprostředkování osvojení a pěstounské péče vhodným zájemcům,
 • zajišťování činnosti Odborného panelu pro zprostředkování NRP,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poradenská pomoc osvojitelům a pěstounům,
 • vyhodnocování představ, potřeb, předpokladů a možností žadatelů o zprostředkování NRP,
 • vedení evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • spolupráce na zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Mgr. Michaela Votočková
odborný referent NRP
 
kancelář č. 1015/I. poschodí
tel.: 257 280 866
e-mail: votockova@kr-s.cz

 • odborné posuzování dětí pro potřeby zprostředkování NRP,
 • agenda zprostředkování osvojení a pěstounské péče vhodným zájemcům,
 • zajišťování činnosti Odborného panelu pro zprostředkování NRP,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • poradenská pomoc osvojitelům a pěstounům,
 • vyhodnocování představ, potřeb, předpokladů a možností žadatelů o zprostředkování NRP,
 • vedení evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP,
 • výkon kontroly přenesené působnosti na úseku SPO OSPOD Středočeského kraje,
 • spolupráce na zpracování podkladů pro koncepční řešení SPO,
 • spolupráce na realizaci vzdělávacích a metodických akcí v oblasti SPO,
 • spolupráce na vytváření prorodinné politiky kraje,
 • spolupráce na tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb kraje v oblasti péče o rodinu a děti. 

Mgr. Barbora Hubená
psycholog pro NRP

 
kancelář č. 1001/I. poschodí
tel.: 257 280 197
e-mail: hubena@kr-s.cz

 • provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky pro účely zprostředkování NRP,
 • odborné posuzování žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování NRP,
 • spolupráce na výběru vhodných osvojitelů pro konkrétní dítě,
 • zajišťování odborné přípravy dětí žijících v rodině žadatelů o NRP,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli,
 • poradenská pomoc osvojitelům,
 • vyhodnocování představ, potřeb, předpokladů a možností žadatelů o zprostředkování NRP,
 • spolupodílení se na vedení evidence osvojitelů.

Mgr. Michal Zelenka
psycholog pro NRP

 
kancelář č. 1004/I. poschodí
tel.: 257 280 208
e-mail: zelenka@kr-s.cz

 • provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky pro účely zprostředkování NRP,
 • odborné posuzování žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování NRP,
 • spolupráce na výběru vhodných pěstounů pro konkrétní dítě,
 • zajišťování odborné přípravy dětí žijících v rodině žadatelů o NRP,
 • poradenská pomoc osobám, které mají zájem stát se pěstouny,
 • poradenská pomoc pěstounům,
 • vyhodnocování představ, potřeb, předpokladů a možností žadatelů o zprostředkování NRP,
 • spolupodílení se na vedení evidence pěstounů.