Základní informace o obsahu kontrol

Obsahová náplň kontrol OSPOD:

 • vedení a obsah spisové dokumentace Om a Nom dle ustanovení § 54 – § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD") a Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000, ze dne 15.03.2000 ve znění Směrnice MPSV 21-42246/2002, ze dne 29.10.2002, Věstníku vlády, částky č.6, ze dne 28.11.2002 (pro kontrolovaný rok 2013);
 • úkoly vyplývající z umístění dítěte do ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu § 29, § 30, § 42 zákona o SPOD;
 • vyhodnocování situace ohroženého dítěte dle § 10 zákona o SPOD;
 • zpracování a realizace individuálního plánu ochrany dítěte dle § 10 zákona o SPOD;
 • úkoly vyplývající ze svěření dítěte do výchovy jiných osob dle § 19 zákona o SPOD;
 • zpracování a obsah dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o SPOD;
 • správní řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle zákona o SPOD a soulad s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • úkony spojené se zprostředkováním osvojení a pěstounské péče ve smyslu § 19a, § 21 zákona o SPOD;
 • standardy kvality výkonu SPO a jejich naplňování v praxi (od 1.1.2015);
 • poskytování informací z oblasti SPO dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontrolovaný subjekt (OÚ ORP - OSPOD) zasílá kontrolnímu orgánu (kraj - OSPOD) zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou prostřednictvím datové schránky úřadu.

Obsahová náplň kontrol právnických a fyzických osob pověřených výkonem SPO:

 • plnění povinností pověřené osoby vyplývající z ustanovení § 49 odst. 10 zákona o SPOD;
 • plnění povinností vyplývajících z obsahu činností, ke kterým zařízení získalo pověření (odborná způsobilost pracovníků a jejich bezúhonnost, vlastnické právo k užívaným prostorám, materiální zajištění a technické podmínky, hygienické podmínky u zařízení sociálně-právní ochrany, poskytování SPO na vymezeném území atd.).

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podléhají rovněž finanční kontrole hospodaření se státním příspěvkem pro zřizovatele zařízení.