Informace z odborů

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních služeb za rok 2022. Sběr ekonomické části bude probíhat od 27. 2. do 31. 3. 2023. Více informací naleznete ZDE. 

Středočeský kraj, Odbor sociálních věcí pořádá dne 30. března 2023 od 09:00 hod. do 13:00 hod. v prostorách Krajského úřadu Středočeskéjho kraje (1. poschodí) pod záštitou Mgr. Martina Hrabánka, radního pro oblast sociáních věcí, tradiční Velikonoční výstavu prací uživatelů sociálních služeb.

V souladu s „Pravidly řízení a koordinace Sítě sociálních služeb SK“ kapitola 7 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025 (dál jen SPRSS) Vás vyzýváme k předkládání připomínek k aktualizaci Sítě sociálních služeb SK. Více informací naleznete ZDE.

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je opožděno s vyplácením finanční podpory na poskytování základních činností službám s nadregionální či celostátní působností, a Středočeský kraj si plně uvědomuje fakt, že tato skutečnost představuje pro mnoho poskytovatelů zásadní problém ve stabilitě...

Dovolujeme si Vám sdělit, že Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné přiležitosti PSP ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Sdružením místních samospráv ČR, Svazem měst a obcí ČR a Radou vlády pro seniory a...

Česká televize dokončila natáčení dokumentárního cyklu s názvem "Plné hnízdo", který přináší pohled do života pěstounských rodin napříč Českou republikou, s cílem přiblížit široké veřejnosti pěstounskou péči a napomoci zvýšit zájem o tuto formu náhradní rodinné péče. Každý jednotlivý díl je věnován pěstounské rodině z jiného kraje. Středočeský kraj podpořil projekt České...

Na základě vzájemně uzavřené „Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu" (dále jen „Pověření") a „Rozhodnutí Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011" je Středočeský kraj (dále jen "Kraj") oprávněn a povinen provádět kontrolu vyúčtování vyrovnávací platby. Poskytovatel sociálních služeb je povinen Kraji předložit ...

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 026-18/2022/ZK ze dne 12. 9. 2022 vyhlašuji Program „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" na rok 2023 (dále jen „Program"). Žádosti o poskytnutí dotace budou ze strany poskytovatelů sociálních služeb/žadatelů podávány elektronicky prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje na...

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2023 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci pro rok 2023 na podporu sociálních služeb...

Po dobu trvání Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu je nutné sledovat a dodržovat výši vyrovnávací platby. V případě, že nebude dodržena výše vyrovnávací platby, bude nezbytné finanční prostředky nad rámec stanovené výše vyrovnávací platby převést na účet Středočeského kraje. Doporučujeme pravidelné sledování aktualit těchto internetových stránek.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat za rok 2023

Sběr dat za rok 2023

1 Bře 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, spouštíme každoroční sběr dat v oblasti poskytování sociálních služeb a obracíme se na Vás s žádostí o...

Humanitární fond

Humanitární fond

23 Led 2024

  Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z...