Informace z odborů

Dne 30. ledna 2020 se bude konat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje „Metodický seminář ke strukturovanému vyhodnocování a individuálnímu plánování práce s dětmi v pobytové péči pro pracovníky OSPOD Středočeského kraje“. Seminář je realizován ve spolupráci MPSV a Krajského úřadu Středočeského kraje jako součást projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené...

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 142-21/2019/ZK byl dne 25. 11. 2019 schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022 (dále SPRSS SK 2020 – 2022 či Plán). Ke stažení zde.  

Dne 25. 11. 2019 projednalo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v rámci dofinancování dotačního řízení Středočeského kraje pro 2019, ve kterém byly podpořeny kapacity určené pro osoby s problémovým chováním. Usnesením č. 0145-21/2019/ZK ze dne 25. 11. 2019 bylo rozhodnuto o přidělení dotace v rámci...

Dne 25. 11. 2019 projednalo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v rámci druhého mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje pro 2019, které bylo určeno na financování nákladů spojených s navýšením mezd / platů dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., kterými se mění nařízení...

Dne 12. prosince 2019 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání uřčené vedoucím pracovníkům OSPOD Středočeského kraje. Účastníkům budou představeny aktivity projektů „Vzdělávání pracovníků OSPOD ve Středočeském kraji v mediaci” a „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“, který je realizován MPSV....

Vážení zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji, informujeme Vás, že v souladu s § 39b vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo dne 4. 10. 2019 veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na...

Dne 31. října 2019  v budově Krajského úřadu Středočeského kraje bude konat Metodické setkání kurátorů pro děti a mládež OSPOD Středočeského kraje. V úvodu setkání  budou představeny služby poskytované Adiktologickou ambulancí pro děti a dorost – After In, Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z. ú. Dále budou účastníci seznámeni  s aktuálními informacemi...

Krajský úřad Středočeského kraje Vás zve na soutěž Babička roku, který se uskuteční 2. 10. 2019 v Kladně v Domu kultury. Akce je určena pro babičky Středočeského kraje nad 55 let. Jedná se o soutěžní odpoledne, kde se babičky představují v různých disciplínách. Se svými prarodiči se mohou zapojit i vnoučata. Akce je doplněna dalším kulturním programem. ...

Středočeský kraj vyhlašuje pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje, která má sloužit na překlenutí nedostatku finančních prostředků žadatele na pokrytí osobních nákladů na zaměstnance žadatele v roce 2019 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších...

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si Vás informovat, že Středočeský kraj vyhlašuje Dotační program realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ pro období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. Projekt OPZ zcela nahrazuje Dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociální služby na daný...

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat za rok 2023

Sběr dat za rok 2023

1 Bře 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, spouštíme každoroční sběr dat v oblasti poskytování sociálních služeb a obracíme se na Vás s žádostí o...

Humanitární fond

Humanitární fond

23 Led 2024

  Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z...