Probační a mediační služba - základní informace

Probační a mediační služba zajišťuje výkon výchovných a trestních opatření dle ustanovení § 75 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže:

Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby (dále jen "PMS") působí specialisté na práci s mládeží. Pracovníci PMS zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, výkon uložených trestních opatření a výchovných opatření - zejména dohled probačního úředníka, probační program a nejčastěji ukládané výchovné povinnosti vykonat společensky prospěšnou činnost.

PMS zajišťuje v řízeních podle uvedeného zákona dohled nad mladistvým a v případech, kdy dohled nebyl uložen , provádí úkony směřující k tomu, aby mladistvý vedl ve zkušební době řádný život , pokud bylo rozhodnuto:

  • o propuštění mladistvého z vazby za současného uložení dohledu,
  • o podmíněném zastavení trestního stíhání,
  • o podmíněném upuštění od trestního opatření s dohledem,
  • o uložení obecně prospěšných prací za současného uložení výchovného opatření,
  • o uložení peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu,
  • o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem,
  • o podmíněném propuštění z výkonu odnětí svobody, včetně podmíněného propuštění z výkonu odnětí svobody za současného uložení dohledu, a
  • o uložení dalších trestních, ochranných a výchovných opatření a soud předal věc Probační a mediační službě.

V rámci přípravného řízení nabízí probační úředníci spolupráci mladistvým pachatelům, jejich rodinám a poškozeným, která spočívající zejména v mimosoudním řešení situace (mediaci), nabídce vhodných programů pro mladistvého a jiných výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit už v rámci přípravného řízení. Výsledek této činnosti může být zohledněn i v dalším průběhu řízení. Na jednotlivá střediska PMS se může obrátit jak samotný mladistvý, jeho zákonní zástupci, tak i poškozený. Veškerá činnost PMS je bezplatná.

Služby PMS jsou bezplatné a na jednotlivá střediska PMS se může obrátit jak samotný mladistvý, jeho zákonní zástupci tak i poškozený. 

Adresář pracovišť PMS včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky   

Podrobné informace o činnosti PMS ČR jsou dostupné na: https://www.pmscr.cz/.