Principy sociálně-právní ochrany dětí

  • SPO je poskytována vždy s ohledem na zájem, prospěch a blaho dítěte, ochranu rodiny, rodičovství a  právo dítěte na péči a výchovu rodičů.
  • SPO je poskytována všem dětem bez rozdílu, tedy bez diskriminace rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.
  • SPO je poskytována bezplatně.
  • SPO je poskytována nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR.

Stát nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.