Středisko výchovné péče - základní informace

Střediska výchovné péče (SVP) je školským zařízením, zřizovaným na základě zákona.  Zajišťuje preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytuje své služby a pomoc také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole.   V SVP pracují pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové, na které se lze obracet v případech problémů v chování dětí, žáků a studentů.

SVP poskytuje své služby dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání. Klienty tak mohou být děti a mladiství, rodiče a další osoby podílející se na výchově, třídní kolektivy nebo učitelé.

Klienti se nejčastěji na SVP obrací, pokud řeší:

  • problémy v rodinných vztazích
  • separační a partnerské problémy adolescentů  
  • školní fobie, neúspěšnost a záškoláctví
  • neporozumění s vrstevníky
  • osobnostní a psychické problémy
  • poruchy chování (krádeže, lhaní, toulání, útěky apod.)
  • děti se syndromem ADHD
  • experimentování s návykovými látkami 
  • akutní krizové stavy

SVP mohou nabízet ambulantní, stacionární a internátní formy péče.

Ambulantní péče slouží k poradenství a podpoře klienta a v případě potřeby celé jeho rodiny. Nabízí možnost diagnostiky, individuálních a rodinných konzultací zaměřených na stabilizaci situace. Ambulantní péče je zdarma a není časově omezena.

Stacionární péče je forma celodenní, odborné, preventivně výchovné péče, která probíhá zpravidla u dětí s povinnou školní docházku. Jedná se o program v rozsahu cca. 2 měsíců, který probíhá ve dnech školního vyučování. V dopoledních hodinách probíhá vyučování, kam dítě dochází místo své kmenové školy. Odpoledne probíhají volnočasové programy. Dítě do programu vždy ráno přichází a odpoledne se vrací domů. Vstup do tohoto programu je často konzultován nebo doporučován OSPOD a je určen dětem s problémovým chováním, žákům s výukovými problémy nebo problémy ve škole a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy. Tato forma péče se částečně finančně hradí.

Internátní péče je forma celodenní, odborné péče, která má za cíl nastartování změn v chování dítěte a jeho rodinném zázemí. Jedná se o pobytovou formu péče, kdy dítě absolvuje zpravidla 8 -9 týdenní pobyt v daném zařízení. Součástí tohoto pobytu je psychologická, etopedická a speciálně-pedagogická péče. Vstup do tohoto programu je často konzultován nebo doporučován OSPOD a je určen dětem s problémovým chováním, žákům s výukovými problémy nebo problémy ve škole a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy. Internátní forma pobytu může být soudně nařízena, kdy je v takovém případě nezbytná spolupráce zařízení s OSPOD. Tato forma péče se částečně finančně hradí.

Součástí služeb SVP jsou zpravidla vrstevnické skupiny zaměřené na různou problematiku a témata. Vrstevnické skupiny jsou často věkově rozděleny a vstoupit do nich lze i v rámci ambulantní služby.

V Praze a Středočeském kraji je několik Středisek výchovné péče, kontakty na ně naleznete zde:

Středisko výchovné péče Klíčov, Praha 9 (ambulantní, stacionární, internátní forma) – pod tímto SVP je zřízeno ambulantní oddělení na Praze 5 a na Praze 10.

http://www.klicov.cz/

Středisko výchovné péče Jana Masaryka, Praha 2 (ambulantní forma)

http://www.ddsp2.cz/kontakt/

Středisko výchovné péče Modřany, Praha 12 (ambulantní, internátní forma)

http://duasvp.cz/index.php/kontakty2/ambulantni-oddeleni-svp-praha-12

Středisko výchovné péče Slaný (ambulantní, internátní forma)

http://svpslany.cz/index2.html

Středisko výchovné péče Dobřichovice (ambulantní, internátní forma)

http://svpd.cz/index2.html

Středisko výchovné péče Příbram (ambulantní, internátní forma)

http://svppribram.cz/

Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o.p.s. (ambulantní, internátní forma)

https://www.orlicekprednichlum.cz/