TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Koordinace aktivit Středočeského kraje realizovaných za účelem podpory procesů transformace, deinstitucionalizace, humanizace a komunitních služeb probíhá v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.

V případě dotazů ohledně procesu podpory transformace ve Středočeském kraji se obracejte na PhDr. Helenu Šikýřovou, tel.: 257 280 920, e-mail: sikyrova@kr-s.cz nebo na Mgr. Kristýnu Bursíkovou, e-mail: bursikova@kr-s.cz.

CO JE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Co je transformace?

Transformace je proces zacílený na změnu velkých ústavních služeb pro lidi s postižením na důstojné bydlení v běžném prostředí, například v bytech či rodinných domech v běžné zástavbě. Díky této změně mohou žít lidé s postižením takovým způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Co je deinstitucionalizace?

Deinstitucionalizace je proces, ve kterém dochází k celkové proměně instituce tak, aby výsledná struktura a provozování služby byly primárně orientovány na potřeby uživatelů služby a ne jen na potřeby formalizované organizace. Tento proces je realizován prostřednictvím změny struktury, pravidel, řádu, celkové filosofie, anebo sídla dané instituce. Deinstitucionalizace je dosahováno proměnou institucionální (ústavní) péče v péči v komunitě.

Co je humanizace?

Humanizace je proces, který vede k proměně systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů služeb. Pro potřeby zlepšení podmínek ve stávajících zařízení se v případě humanizace investuje do změny v původních velkokapacitních zařízeních tak, aby služby byly poskytovány kvalitně a prostředí bylo pro jejich uživatele důstojné.

Co je komunitní služba?

Komunitní služby jsou služby poskytované v komunitě, tedy v místě, které je geograficky definované a kde existují vzájemné sociální vazby. Komunita je společenství, které poskytuje emocionální podporu a praktickou pomoc v každodenním životě. Je to více či méně ohraničené místo, ve kterém dochází k vzájemné interakci a sdílení zájmů či problémů. Komunitní práce je definována jako metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství. Komunitní služby tedy umožňují řešit různé problémy místního společenství. Komunitní služby podporují komunitní proces spolupráce jednotlivých sektorů na daném území, jako je státní správa, místní správa, velké i malé podniky, drobní podnikatelé a místní občané. Celý tento proces aktivizuje místní obyvatele k řešení společných problémů a k vyvolání žádoucí změny na místní úrovni.

Co je cílem transformace sociálních služeb?

Hlavním cílem transformace je změna způsobu poskytování služeb sociální péče s ohledem na individuálně určené potřeby uživatelů sociálních služeb. Transformace by měla umožnit aktivní zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb. Transformace by měla také umožnit klientům zařízení sociálních služeb opustit velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky.

Jak a čím je transformace sociálních služeb podporována?

První koncepce transformace sociálních služeb byla V České republice vytvořena v roce 2007. Předpokládá se, že proces transformace sociálních služeb bude probíhat v období několika desítek let v kontextu přirozeného vývoje pobytových sociálních služeb. Od roku 2007 již došlo k několika významným krokům, které přispěly k pokroku v procesu transformace na území České republiky:

 • V roce 2007 vznikl první stěžejní dokument pro transformaci s názvem Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf), který si klade za úkol podpořit již probíhající transformační změny a usnadnit poskytovatelům, kteří se rozhodnou poskytovat sociální služby odpovídající individuálním potřebám uživatelů v jejich přirozeném prostředí, tyto změny provést.
 • V roce 2007 byl také zahájen pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky s názvem Podpora transformace sociálních služeb (zde), který pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace.
 • V roce 2009 vyšel dokument s názvem Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní (http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001588.pdf), který byl zpracován především jako podklad pro Evropskou komisi.
 • Koncem roku 2009 byl zveřejněn také dokument s názvem Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (http://www.mpsv.cz/files/clanky/7059/Doporuceny_postup_3_2009.pdf), jehož cílem bylo nastavit jasný rámec transformace vybraných zařízení služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů.
 • V roce 2010 Česká republika ratifikovala mezinárodní dokument s názvem Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf), který si klade za cíl podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.
 • Koncem roku 2010 přijala Evropská komise dokument s názvem Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu (zde), jejímž záměrem je posílit postavení osob s handicapem a zlepšit jejich situaci, a to především prostřednictvím provádění Úmluvy Organizace spojených národů.
 • V roce 2013 byl ukončen pilotní projekt Podpora transformace sociálních služeb a zároveň byl započat projekt Transformace sociálních služeb (http://www.mpsv.cz/cs/14597), který vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní.
 • V roce 2013 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky publikaci Manuál transformace ústavů (zde), který má napomoci uplatnění strategií a politik sociálního začleňování a dosažení souladu praxe s právním řádem.

Vytvářet nové služby pro lidi s postižením je možné díky penězům z Integrovaného operačního programu (http://www.mpsv.cz/cs/5485), z evropských fondů (http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU) a ze státního rozpočtu České republiky (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/statni-rozpocet). Neinvestiční prostředky bývají určeny například na vzdělávání a rozvoj personálu v přímé péči a osob, které řídí transformační procesy na nejrůznějších úrovních. Investiční prostředky slouží například k renovaci současných zařízení a k nákupu nových vhodnějších objektů. Investiční prostředky z Integrovaném operačním programu mohou čerpat organizace, které se zapojí do projektu, a to na základě zpracovaného tzv. transformačního plánu (zde), který musí být schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Aktivity Středočeského kraje na podporu procesů transformace, deinstitucionalizace, humanizace a komunitních služeb jsou ukotveny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2015 – 2017 (zde). Konkrétní kroky vztahující se k letošnímu roku dále řeší Akční plán na rok 2015 (zde).

V rámci činnosti Středočeského kraje docházelo a dochází k podpoře transformačních aktivit na několika úrovních:

I. podpora změny poskytovaných sociálních služeb s důrazem na vytvoření sítě komunitních sociálních služeb

Středočeský kraj klade důraz na vytvoření sítě komunitních sociálních služeb, k čemuž jako nástroj využívá metodu komunitního plánování sociálních služeb. Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Na celém procesu se podílejí zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnost, jíž je téma sociálních služeb blízké.

V případě transformace sociálních služeb je zejména usilováno o změnu ústavní péče v péči komunitní. Jedná se o proces, během kterého se usiluje o to, aby uživatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením žili ve svém domově a životem dle své vlastní volby tak, jak je to ve většinové společnosti běžné.

V rámci podpory změny poskytování sociálních služeb s důrazem na vytvoření sítě komunitních sociálních služeb Středočeský kraj doposud realizoval následující činnosti:

 • Bylo usilováno o rozvoj kompetencí zaměstnanců skrze vzdělávací aktivity financované z prostředků Evropského sociálního fondu ČR, např. realizací projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji (http://www.stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/individualni-projekt-zvysovani-kvality-soc.-sluzeb-v-sk), jehož cílem bylo vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a nepřímo také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby.
 • Byly podpořeny další aktivity do úrovně obcí skrze projekt Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji (http://www.stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/individualni-projekt-podpora-procesu-smerujicich-k-poskytovani-soc.-sluzeb-ve-sk), jehož cílem je důsledně zmapovat situaci ve Středočeském kraji i s ohledem na probíhající změny v oblasti sociálních služeb a dále rozvíjet proces plánování.
 • Bylo realizováno několik aktivit v rámci projektu Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji (http://www.stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/individualni-projekt-kvalita-site-pobytovych-sluzeb-pro-seniory-a-ozp-v-sk), jehož cílem je podpořit nastavení optimálního a udržitelného systému sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené ve Středočeském kraji, což by mělo přispět ke zvýšení kvality pobytových sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi kraje a k vytvoření sítě služeb na základě potřeb zjištěných v jednotlivých regionech kraje.
 • Středočeský kraj metodicky a finančně podpořil rozvoj sociálních služeb chráněného bydlení spolufinancovaný z investičních prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy (http://www.ropstrednicechy.cz), díky němuž byly realizovány projekty, které umožnily zlepšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Do projektů financovaných z investičních prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy byly zapojeny následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
 • Rybka, Poskytovatel sociálních služeb
 • Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
 • Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
 • Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

II. podpora z projektu Podpora transformace sociálních služeb (neinvestiční aktivity)

Na podporu transformace sociálních služeb realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR od roku 2007 do roku 2013 projekt Podpora transformace sociálních služeb (zde).

Tento projekt pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace. U vybraných zařízení došlo k nastavení procesu transformace sociálních služeb. V rámci pilotního projektu také vzniklo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (http://www.mpsv.cz/cs/9887), které od listopadu 2010 do března 2013 celý proces transformace zaštiťovalo a realizovalo. Na tento pilotní projekt plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Do projektu Podpora transformace sociálních služeb byly zapojeny následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
 • Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb Středočeský kraj doposud realizoval následující činnosti:

 • Byla poskytnuta podpora zařízením, které se účastnily pilotní transformace, skrze měkké (neinvestiční) aktivity, jako např. vzdělávání pracovníků či podpora při vzniku transformačního plánu organizace.
 • Středočeský kraj intenzivně spolupracoval s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb a zprostředkoval podporu tohoto centra pro vybraná zařízení.
 • Pracovníci kraje spolupracovali s resortním týmem na realizaci aktivit projektu.
 • Byl ustanoven regionální transformační tým zodpovědný za proces transformace v regionu.
 • Vybraní pracovníci regionálního transformačního týmu se účastnili metodických porad se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

III. podpora z projektu Podpora transformace sociálních služeb (investiční aktivity)

Současně s projektem Podpora transformace sociálních služeb administrovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky také investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu (http://www.mpsv.cz/cs/5496).

Tyto investiční finanční prostředky bylo možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory, např. chráněných bytů nebo denních stacionářů.

Do projektu Podpora transformace sociálních služeb byly zapojeny následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb Středočeský kraj doposud realizoval následující činnosti:

 • V roce 2012 podal Středočeský kraj 6 investičních projektů do výzvy Integrovaného operačního programu, které měly zajistit opuštění nevyhovující budovy Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních služeb a zabezpečit tak uživatelům vhodnější a kvalitnější služby.
 • V průběhu druhé poloviny roku 2012 bylo všech 6 projektů schváleno Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
 • V druhé polovině roku 2012 došlo díky Podpoře transformace sociálních služeb v rámci realizace výše uvedených 6 projektů k nákupu 6 nemovitostí:
 • Skupinová domácnost Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ul. Na Sádkách;
 • Skupinová domácnost Čelákovice, ul. B. Smetany;
 • Skupinová domácnost Čelákovice – ul. P. Bezruče;
 • Skupinová domácnost Kostelec nad Labem – ul. Neratovická;
 • Skupinová domácnost Kostelec nad Labem – ul. Zeyvalova;
 • Zázemí managementu a denní stacionář Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních služeb.
 • V roce 2013 došlo ke stavebním a dalším úpravám nakoupených nemovitostí, které umožnily využívání objektů klienty Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních služeb.
 • V první polovině roku 2014 se začali klienti Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních služeb postupně stěhovat ze staré ústavní budovy do připravených domácností umístěných v běžné zástavbě.
 • V úterý 30. 9. 2014 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb jako jeden z prvních v České republice zcela uzavřel původní ústavní budovu pro lidi s mentálním postižením. Klienti již nebydlí v jediné budově, nechodí do stále stejné jídelny na jídlo, netráví svůj čas jen s ohledem na ostatní a nemusí například sdílet koupelnu či toaletu s ostatními. Podmínky pro život mají nyní stejné jako kdokoli jiný. Přestěhovali se do domácností a řeší stejné věci jako jejich vrstevníci.

IV. podpora z projektu Transformace sociálních služeb

Na pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, který skončil v roce 2013, plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb (zde), který bude končit v srpnu roku 2015. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podpoří poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce. Přínosem pro zřizovatele a zadavatele sociálních služeb je mj. pokračování ve sledování dat z probíhajícího procesu transformace a jejich další vyhodnocení a zároveň možnost čerpat podporu.

Do projektu jsou zapojeny následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
 • Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
 • Rybka, poskytovatel sociálních služeb
 • Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
 • Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Do projektu jsou zapojeny také příspěvkové organizace, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a které se nacházejí na území Středočeského kraje:

 • Centrum sociálních služeb Tloskov

V. podpora z Výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Aktivity transformace probíhají i na úrovni realizace projektů z výzvy č. 87 Evropského sociálního fondu v ČR Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (http://www.esfcr.cz/vyzva-87).

Cílem tohoto projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Do výzvy jsou zapojeny následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Za účelem koordinace aktivit Středočeského kraje na podporu procesů transformace, deinstitucionalizace, humanizace a komunitních služeb vytvořil Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje pracovní skupinu. Mimo pracovníky Odboru sociálních věcí se setkání skupiny zaměřených na transformační aktivity v rámci Středočeského kraje pravidelně účastní zástupci 11 organizací. Mimo tyto stálé členy skupiny jsou k jednání přizýváni i zástupci Výboru pro sociální věci (http://www.stredoceskykraj.cz/web/14432/189), zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (zde) a další odborníci a zástupci organizací, které mají zájem zapojit se do procesu transformace.

Pracovní skupina se setkává většinou jedenkrát za 2 měsíce, vždy v prostorech některé z 11 organizací, která patří ke stálým členům. V současné době jsou jednání skupiny zaměřena především na vytváření rozvojových plánů organizací a na předávání dobré praxe.

Mezi stálé členy pracovní skupiny patří následující příspěvkové organizace, které zřizuje Středočeský kraj:

 • Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
 • Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
 • Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
 • Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
 • Rybka, poskytovatel sociálních služeb
 • Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
 • Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Mezi stálé členy pracovní skupiny patří také příspěvkové organizace, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a které se nacházejí na území Středočeského kraje:

 • Centrum sociálních služeb Tloskov

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, jejímž posláním je provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti, poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou. Služby jsou poskytovány na principu vzájemného rovnocenného partnerství.

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb poskytuje tyto služby:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • Chráněné bydlení
 • Podpora samostatného bydlení

Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb

Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb je příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje různé sociální služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám převážně z okresu Kutná Hora. Posláním organizace je podpora a pomoc lidem s postižením a jejich rodinám v oblastech, které sami neumí nebo nemohou zvládnout. Cílem je naučit je samostatnosti a přiblížit je co nejvíce k běžnému způsobu života.

Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb poskytuje tyto služby:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením
 • Denní stacionář
 • Týdenní stacionář
 • Sociální rehabilitace

DOKUMENTY K TRANSFORMACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Teoretické a metodické dokumenty:

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb:

 • Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. února 2011 č. 120 ke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2010 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10640/Usneseni_vlady_CR-c_120.pdf)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 127 o Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (http://www.mpsv.cz/files/clanky/3859/usneseni_vlady.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2007 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10206/Zprava_o_plneni_za_rok_2007.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2008 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10207/Zprava_o_plneni_za_rok_2008.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti" za období 2009 – 2010 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10208/Zprava_o_plneni_za_rok_2009-2010.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti" za rok 2010 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10639/Zprava_o_plneni_za_rok_2010.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti" za rok 2011 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/12906/zprava_o_plneni_2011.pdf)
 • Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti" za rok 2012 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/17690/zprava_transformace_2012.pdf)
 • Zpráva plnění úkolů procesu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti" za rok 2013 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/17691/zprava_transformace_2013.pdf)

Dokumenty k právnímu postavení osob se zdravotním postižením:

Dokumenty vztahující se k opatrovnictví:

ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE K TRANSFORMACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ministerstvo práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/7058)

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (http://www.trass.cz)

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb slouží jako detašované pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí.

Adresa: Myslíkova 173/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Myslíkova 173/25, Praha

Myslíkova 173
110 00  Praha – Nové Město
okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha

Myslíkova 173/25, Praha

Myslíkova 173
110 00  Praha – Nové Město
okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha

Další kontakty:

Mgr. Ivana Příhonská

hlavní řešitelka projektu, aktivita konzultace a supervize

email: Ivana.Prihonska@mpsv.cz

tel: +420 775 779 380

Mgr. Klára Malá

propagace transformace, PR aktivity

email: Klara.Mala@mpsv.cz

tel: +420 725 196 957

Mgr. Lenka Honsová

vzdělávání

email: lenka.honsova@mpsv.cz

tel: +420 775 445 263

Mgr. Šárka Hendrychová

vyhodnocení průběhu transformace a jejich dopadů

email: sarka.hendrychova@mpsv.cz

tel: +420 775 779 381

Mgr. Dana Černostová

asistentka projektu

email: dana.cernostova@mpsv.cz

tel:  +420 775 445 266

Centrum podpory transformace (http://www.podporatransformace.cz/)

Další webové odkazy k transformaci sociálních služeb:

Doporučená literatura:

Jak na to: příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci. Praha: MPSV ČR, 2013. 75 s. ISBN 978-807-4210-457.