Dokumenty ke stažení

Jakub Šlajs, DiS.
vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb
tel: 257 280 604
e-mail: slajs@kr-s.cz

Bc. Hana Vocetková
projektový a finanční manažer
tel.: 257 280 886
e-mail: vocetkova@kr-s.cz

Mgr. Drahomíra Chvojanová
metodik sociálních služeb
tel: 257 280 826
e-mail: chvojanova@kr-s.cz

Bc. Karel Kapras 
metodik sociálních služeb
tel: 257 280 246
e-mail: kapras@kr-s.cz

Mgr. Petra Kakosová
metodik sociálních služeb
tel: 257 280 950
e-mail: kakosova@kr-s.cz

Mgr. Ondřej Vondruška
metodik sociálních služeb
tel: 257 280 675
e-mail: vondruska@kr-s.cz

Mgr. Olga Petřivá
koordinátor harmonizace procesu komunitního plánování na ORP
tel: 725 562 735
e-mail: petriva@kr-s.cz

BcA. Františka Jesenská
koordinátora odborných setkání a konferencí
tel: 777 480 971
e-mail: jesenska@kr-s.cz

Mgr. Kristýna Bursíková
koordinátor transformace
tel.: 607 050 725
e-mail: bursikova@kr-s.cz

Mgr. Dana Poustková
facilitátor kazuistických a sebepodpůrných programů
tel.: 724 758 210
e-mail: poustkova@kr-s.cz 

Mgr. Veronika Kurcová
metodik sběru dat
tel.: 607 050 238
e-mail: kurcova@kr-s.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Outratová
koordinátor harmonizace procesu komunitního plánování na ORP ve SK a spolupráce s hl. m. Prahou
e-mail: outratova@kr-s.cz

Podpora poskytovatelů v síti sociálních služeb SK. Projekt navazuje na přechozí realizovaný projekt Efektivita sítě sociálních služeb, ve kterém byla vytvořena metodika pro vyhodnocování efektivity sociálních služeb a metodika finanční kontroly, byly připraveny transformační plány pro 5 PO a byla realizována kazuistická konference a odborná setkání pro poskytovatele sociálních služeb. Tato procesní a metodická podpora se osvědčila, záměrem je tedy v těchto aktivitách pokračovat.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Název projektu: Efektivita sítě sociálních služeb +

  • Realizátor: Středočeský kraj
  • Region: Středočeský kraj
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000206
  • Rozpočet projektu: 20.540.000,00 Kč
  • Doba realizace projektu: 01.07.2022 - 30.06.2025

Jaký problém projekt řeší?

Je nezbytné, aby se sociální služby, zařazené do sítě sociálních služeb v SK, přizpůsobovaly sociodemografickým změnám v regionu, skutečným potřebám svých uživatelů, aby pracovníci sledovali trendy v sociální práci, profesně se vzdělávali a v práci s uživatelem tak kladli důraz na jejich práva a zachování lidské důstojnosti (např. rovný přístup v poskytování služeb). Z předchozího projektu mj. vyplynulo, že důvodem nepřijímaní klientů se smyslovým postižením či s psychiatrickou diagnózou byla mnohdy neznalost práce s touto cílovou skupinou. Metodické dohlídky by měly pojmenovávat takovéto problémy a poskytovatele pobízet ke vzdělávání svých zaměstnanců v oblastech, kde si pracovníci nejsou jisti, aby dokázali pracovat bez diskriminačních tendencí cílových skupin.

Projekt dále reaguje na potřeby deinstitucionalizace sociálních služeb, a zajišťuje jí metodikou a koordinační podporu, reaguje na výzkumné potřeby Středočeského kraje směrem k lepšímu nastavení sítě sociálních služeb, coby klíčového nástroje sociální politiky Kraje směrem k opomíjeným nebo okrajovým cílovým skupinám a aktérům systému. Reaguje dále na potřebu kalibrace praxe prostřednictvím odborných setkání a vzdělávání, V neposlední řadě projekt reaguje na potřebu vnímání systému sociálních služeb Středočeského kraje a hl. m. Prahy, jako celistvého regionu a prostřednictvím něj vznik dokumentu, který pomůže oběma vyšším územně správním celkům k vytvoření metropolitního plánu rozvoje sociálních služeb.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinami problému je stále ještě roztříštěná praxe poskytovatelů sociálních služeb, která nevede k jednotnému systému poskytování sociálních služeb. K tomu jsou zapotřebí podpůrné aktivity a procesy masivní metodické a koordinační podpory. Mezi další příčiny problému patří absence metodického vedení klíčových aktérů systému, na které se projekt zaměřuje. Problémem rovněž je složitost procesů, na které projekt cílí (deinstitucionalizace) a nezmapované potřeby specifických cílových skupin. Podstatnou příčinou problému, na který projekt KA 4 reaguje, je nejednotné chápání vykazovaných dat pro potřeby se systémem sociálních služeb.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb na území Středočeského kraje podle vypracované metodiky, její další implementace do praxe sociálních služeb a řízení sítě sociálních služeb s přihlédnutím k potřebám vysoce náročných klientů a k naléhavých nepříznivým situacím. Metodika bude v průběhu projektu aktualizována s cílem zachytit legitimní odchylnosti praxe sociálních služeb při vyhodnocování jejich efektivity.

Sekundárními cíli jsou harmonizace a kalibrace poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb SK a dále posílení praxe návaznosti sociálních služeb na běžně dostupné veřejné služby a zdroje. Dále podpora deinstitucionalizace sociálních služeb, podpora vykazování dat o sociálních službách a zjištění potřeb specifických cílových skupin.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V rámci projektu budou především metodicky podporováni poskytovatelé sociálních služeb ve Středočeském kraji a díky naplnění jednotlivých cílů jsou očekávány následující změny:

a) pro poskytovatele sociálních služeb bude přesně definováno, co je efektivní poskytování sociálních služeb a poskytovatelé dostanou podrobnou zpětnou vazbu, díky které budou schopni zvýšit účinnost svých služeb,

b) metodická podpora zařízením, která budou budovat kapacity komunitního typu pro klientelu s problémovým chováním a koordinovaný přístup k transformaci ústavních poskytovaných sociálních služeb na pobytové sociální služby sociální péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením,

c) dojde k celkovému zpřehlednění systému v ujednocení používaného pojmosloví, změně orientace poskytovatelů sociálních služeb na vzájemnou spolupráci u zvláště náročných klientů a přinese možnost sdílet a prezentovat svou práci v rámci odborných setkání a konference.

d) budou vytvořeny podmínky pro realizaci koncepčního dokumentu cílícího na největší území ČR, který bude integrovat rozvoj sociálních služeb na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

a) Vytvoření syntetické studie se souborem doporučení pro sociální služby

b) Uskutečnění 40 odborných setkání, 1 dvoudenní kazuistické konference a 3 odborná kazuistická setkání pro pracovníky přímé péče

c) Koordinace transformace

d) Vytvoření revidované metodiky vyhodnocování efektivity

e) Vytvoření zásad a podmínek pro zavedení metropolitního plánu rozvoje sociálních služeb

f) Vytvoření 3 analytických studií o potřebách pečujících dětí a potřebách spolupráce sociálních pracovníků ve zdravotnictví se sociálními službami a o možnostech rozvoje sociálních služeb s cílem zlepšení rovného zacházení s Romy