Informace z odborů

Položky se štítkem aktuality - financování soc .

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 032-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 2023 vyhlašuji Program 2023 pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje – sociální oblast. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle tohoto programu je nutno podat v elektronické formě do datové schránky Středočeského kraje ve lhůtě od 30. října 2023 ...

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu projektu „Podpora vybraných druhá sociálních služeb ve Středočeském kraji IV." reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063 na roky 2024–2025 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj vyhlašuje Program k poskytnutí...

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci pro rok 2024 na podporu sociálních služeb...

Středočeský kraj vyhlašuje mimořádné dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení pro rok 2023 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách") z rozpočtu...

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních služeb za rok 2022. Sběr ekonomické části bude probíhat od 27. 2. do 31. 3. 2023. Více informací naleznete ZDE. 

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je opožděno s vyplácením finanční podpory na poskytování základních činností službám s nadregionální či celostátní působností, a Středočeský kraj si plně uvědomuje fakt, že tato skutečnost představuje pro mnoho poskytovatelů zásadní problém ve stabilitě...

Na základě vzájemně uzavřené „Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu" (dále jen „Pověření") a „Rozhodnutí Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011" je Středočeský kraj (dále jen "Kraj") oprávněn a povinen provádět kontrolu vyúčtování vyrovnávací platby. Poskytovatel sociálních služeb je povinen Kraji předložit ...

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 026-18/2022/ZK ze dne 12. 9. 2022 vyhlašuji Program „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV" na rok 2023 (dále jen „Program"). Žádosti o poskytnutí dotace budou ze strany poskytovatelů sociálních služeb/žadatelů podávány elektronicky prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje na...

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2023 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci pro rok 2023 na podporu sociálních služeb...

Po dobu trvání Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu je nutné sledovat a dodržovat výši vyrovnávací platby. V případě, že nebude dodržena výše vyrovnávací platby, bude nezbytné finanční prostředky nad rámec stanovené výše vyrovnávací platby převést na účet Středočeského kraje. Doporučujeme pravidelné sledování aktualit těchto internetových stránek.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 11.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Obsah se štítkem aktuality - financování soc .

Aktuality

Sběr dat - ekonomická část

Sběr dat - ekonomická část

1 Bře 2023

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních...