Poradní sbor hejtmanky Středočeského kraje na úseku sociálně-právní ochrany

PORADNÍ SBOR

Podle § 38a odst. 1-4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD") zřizuje hejtman kraje pro k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany zvláštní orgán kraje poradní sbor. Poradní sbor hejtmanky Středočeského kraje na úseku sociálně-právní ochrany dětí byl zřízen dne 15. února 2017.

ČINNOST PORADNÍHO SBORU

  • spolupracuje na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně-patologických jevů
    a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí,
  • posuzuje záměry kraje na zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany dětí podle § 39 ZSPOD a jiných zařízení pro péči o děti,
  • na žádost krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany nebo jiné pracoviště téhož zařízení sociálně-právní ochrany,
  • na žádost krajského úřadu projednává a posuzuje další otázky spojené s plněním úkolů krajského úřadu podle ZSPOD a s výkonem sociálně-právní ochrany na území kraje. 

SEZNAM ČLENŮ PORADNÍHO SBORU

předseda PS

Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí, KÚSK

zástupce předsedy PS

Mgr. Libor Možíš, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, KÚSK

tajemník PS

Mgr. Josef Smrž, referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí, KÚSK

členové poradního sboru

Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb, KÚSK
Mgr. Bc. Hana Gabrielová, ředitelka Dětského centra Kladno
Mgr. David Prokop, ředitel Centra psychologicko-sociálního poradenství StK
Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního - Městský úřad Vlašim
Bc. Martina Richterová, vedoucí oddělení SPOD - Městský úřad Neratovice
Bc. Jan Počepický, ředitel o.p.s. Statek Vlčkovice
Mgr. Miroslav Zavadil, ředitel Semiramis z. ú.
Mgr. Simona Dobisová, vedoucí Odboru zdravotnictví, KÚSK