Výzva k připomínkování sítě sociálních služeb

V souladu s „Pravidly řízení a koordinace Sítě sociálních služeb SK“ kapitola 7 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025 (dál jen SPRSS) Vás vyzýváme k předkládání připomínek k aktualizaci Sítě sociálních služeb SK. Připomínkové řízení probíhá v termínu od 1.3 do 31. 3. 2024 včetně, upozorňujeme, že na později odevzdané podněty nemusí být brán zřetel.

 

Výchozí dokument k připomínkovému řízení je umístěn na webových stránkách Středočeského kraje: https://stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/sprss-sk-2023-2025  kapitola 7, strana 117

Pokud předkládáte připomínku jako poskytovatel sociálních služeb zařazený v Síti sociálních služeb SK nebo jako ORP, učiňte tak výhradně prostřednictvím Krajského informačního systému o sociálních službách KISSOSVERSO (kr-stredocesky.cz)

Pokud předkládáte připomínku jako občan, poskytovatel sociálních služeb nezařazený v Síti sociálních služeb SK nebo jako obec s pověřeným obecním úřadem, učiňte tak prostřednictvím Katalogu sociálních služeb ve Středočeském kraji Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji (sockatalogsk.cz)

 

Návod na podání připomínky naleznete na adrese: Připomínkové řízení k aktualizaci sítě - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

 

Výjimku z připomínek tvoří obecná sdělení (např. změna názvu či právní formy organizace), které postačí zaslat e-mailem na níže uvedené adresy koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb.

 

Ve vztahu k roku 2024 je připomínkové řízení určené primárně k úpravě kapacit stávajících služeb v Síti, a to s platností od 1. 7. 2024.

 

Ve vztahu k roku 2025 lze žádat nejen o úpravy ve stávající Síti, ale i o zařazení nových služeb, které v Síti SK dosud zařazeny nejsou, přičemž bude posuzován jejich soulad se SPRSS SK 2023 – 2025, tj. s jeho obecnou rozvojovou vizí, strategických prioritami, dílčími cíli a pravidly řízení a koordinace Sítě. Schválené připomínky ve vztahu k roku 2025 a na jejich základě aktualizovaná Síť sociálních služeb SK budou platné od 1. 1. 2025.

 

Cíle SPRSS 2023 – 2025 ve vztahu k sociálním službám:

 

Terénní forma pečovatelské služby, osobní asistence, podpora samostatného bydlení a terénní odlehčovací služby:

- Podpora rozvoje skupiny služeb ve výši 47 úvazků (r. 2024) a 52 úvazků (r. 2025)

Denní stacionáře, centra denních služeb, ambulantní a pobytové odlehčovací služby:

- Podpora rozvoje denních stacionářů ve výši 10 úvazků (2023 - 2025).

- Podpora rozvoje pobytových odlehčovacích služeb ve výši 12 lůžek (2023 - 2025).

- Podpora rozvoje ambulantních odlehčovacích služeb ve výši 4 úvazků (2023 - 2025).

- Podpora rozvoje specifických odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením, které dokážou reagovat na chování náročné na péči s důrazem na regiony, kde mají odlehčovací služby kapacitu nedostatečnou nebo zcela chybí.

- Podpora uzpůsobení nebo transformace pobytových odlehčovacích služeb pro osoby s chováním náročným na péči.

- Podpora rozvoje specifických odlehčovacích služeb pro osoby s demencí.

Sociální rehabilitace a centra duševního zdraví:

- Podpora rozvoje služeb zejména pro osoby s duševním onemocněním ve výši 24 úvazků (r.2024) a 20 úvazků pro CDZ a 5 úvazků pro SR (rok 2025)

- Podpora dostupnosti služeb pro osoby s duální diagnózou (doplnění, transformace stávajících služeb).

Terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

- Podpora rozvoje služby, kde není dostupná osobní asistence, ale je dostupná pečovatelská služba (s ohledem na rozsah základních činností), a to s předpokladem navýšení o 1 úvazek (v rámci období 2023 - 2025).

Raná péče:

- Podpora rozvoje služby ve výši 4 úvazky (2024) a 5 úvazků v roce 2025

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem:

- Podpora vzniku nových komunitních zařízení s kapacitou do 20 lůžek.

- Podpora snižování počtu 3 a vícelůžkových pokojů v zařízeních.

- Podpora rozvoje skupiny služeb zejména na území obcí s rozšířenou působností, kde je poměr počtu seniorů na lůžko nadprůměrný. U domovů se zvláštním režimem je v těchto regionech předpoklad každoročního navýšení kapacit o 20 lůžek

- Podpora specifických přeměn kapacit domovů pro seniory na kapacity domovů se zvláštním režimem. V takovém případě není podporována formální změna registrace a zařazení do Sítě, ale komplexní transformace zařízení.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení a domovy se zvláštním režimem:

- Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 26 lůžek (2023 - 2025)

- Podpora rozvoje stávajících pobytových služeb v Síti s důrazem na snížení jejich prahovosti, tj. přizpůsobení prostředí a podmínek pro přijetí i náročných klientů.

- Podpora vzniku menších komunitních zařízení s kapacitou do 20 lůžek.

- Podpora snižování počtu 3 a vícelůžkových pokojů v zařízeních.

- Podpora přeměny týdenních stacionářů a chráněného bydlení v domovy pro osoby se zdravotním postižením v případě jednoho poskytovatele v situaci, kdy dochází k proměně cílové skupiny z hlediska jejích potřeb (stárnoucí uživatelé služby).

- Podpora sloučení týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb v případě jednoho poskytovatele do jednoho druhu služby, pokud stávající koncept služby neodpovídá jejímu účelu.

- Podpora transformace nebo rozvoje kapacit pro cílovou skupinu osob s nízkofunkčním autismem v kombinaci s chováním náročným na péči (včetně přizpůsobení personálních, materiálně technických a dalších relevantních parametrů) v okrese Příbram a v místech s identifikovanou potřebou.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

- Podpora rozvoje služeb v místech s vysokou mírou sociálního vyloučení s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 15 úvazků (2023 - 2025).

Azylové domy pro rodiny s dětmi:

- Podpora rozvoje kapacit ve městech nad 10 tisíc obyvatel

Domy na půl cesty:

- Podpora transformace služeb na azylové domy pro rodiny s dětmi.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

- Podpora rozvoje terénní formy služby.

- Podpora rozvoje služeb v oblasti duševního zdraví dětí a mladých osob.

- Podpora rozvoje služeb ve městech nad 20 tis. obyvatel.

Nízkoprahová denní centra:

- Podpora rozvoje služeb s předpokladem každoročního navýšení kapacit v Síti o 2 úvazky (2023-2025). Preference rozšiřování terénní formy služby v oblastech, kde není terénní forma podpory osob ohrožených sociálním vyloučením dobře pokryta.

Odborné sociální poradenství:

- Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 8 úvazků (2023 - 2025).

- Podpora rozvoje poradenství zaměřených na oddlužení a hospicovou péči.

 

Krizová pomoc:

- Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 1 úvazek (2023).

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obracet na koordinátorky plánování rozvoje sociálních služeb: Bc. Lucii Srpovou, srpova@kr-s.cz, tel.: 257 280 545, 607 049 407 Mgr. Petru Tkadlecovou, tkadlecova@kr-s.cz, tel.: 257 280 904, 724 762 868

 

V případě e-mailové komunikace zasílejte prosím podněty na obě uvedené adresy.

Dokumenty ke stažení

V souladu s „Pravidly řízení a koordinace Sítě sociálních služeb SK“ kapitola 7 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025 (dál jen SPRSS) Vás vyzýváme k předkládání připomínek k aktualizaci Sítě sociálních služeb SK.

Výchozí dokument k připomínkovému řízení je umístěn na webových stránkách Středočeského kraje:
SPRSS SK 2023 - 2025 - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz) kapitola 7, strana 117

Připomínky předkládejte výhradně prostřednictvím tohoto formuláře: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfsINCnWICzcRPhE9FkfN76DsdvZ1S_A0sQdik2mWMxfeFTA/viewform 

Výjimku tvoří obecná sdělení (např. změna názvu či právní formy organizace), které postačí zaslat e-mailem na níže uvedené adresy koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb.

Připomínky předkládejte do 31. 3. 2023 včetně, na později odevzdané podněty nemusí být brán zřetel.
 
Ve vztahu k roku 2023 je připomínkové řízení určené primárně k úpravě kapacit stávajících služeb v Síti, a to od 1. 7. 2023. 
Ve vztahu k roku 2024 lze žádat nejen o úpravy ve stávající Síti, ale i o zařazení nových služeb, které v Síti SK dosud nefigurují, přičemž bude posuzován jejich soulad se SPRSS SK 2023 – 2025, tj. s jeho obecnou rozvojovou vizí, strategických prioritami, dílčími cíli a pravidly řízení a koordinace Sítě. Schválené připomínky ve vztahu k roku 2024 a na jejich základě aktualizovaná Síť sociálních služeb SK budou platné od 1. 1. 2024. 

Cíle SPRSS 2023 – 2025 ve vztahu k sociálním službám: 
 
Terénní forma pečovatelské služby, osobní asistence, podpora samostatného bydlení a terénní odlehčovací služby: 

 • Podpora rozvoje služeb terénní péče pro děti se zdravotním postižením.
 • Podpora rozvoje skupiny služeb ve výši 43 úvazků (r. 2023) a 47 úvazků (r. 2024)

Denní stacionáře, centra denních služeb, ambulantní a pobytové odlehčovací služby:

 • Podpora rozvoje denních stacionářů ve výši 10 úvazků (2023 - 2025).
 • Podpora rozvoje pobytových odlehčovacích služeb ve výši 12 lůžek (2023 - 2025).
 • Podpora rozvoje ambulantních odlehčovacích služeb ve výši 4 úvazků (2023 - 2025).
 • Podpora rozvoje specifických odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením, které dokážou reagovat na chování náročné na péči s důrazem na regiony, kde mají odlehčovací služby kapacitu nedostatečnou nebo zcela chybí (především okresy Rakovník, Mělník, Nymburk, Praha – východ).
 • Podpora uzpůsobení nebo transformace pobytových odlehčovacích služeb pro osoby s chováním náročným na péči v okresech Příbram a Mladá Boleslav.
 • Podpora rozvoje specifických odlehčovacích služeb pro osoby s demencí.

Sociální rehabilitace a centra duševního zdraví: 

 • Podpora rozvoje služeb zejména pro osoby s duševním onemocněním ve výši 22 úvazků ( r. 2023), 24 úvazků (r.2024)
 • Podpora dostupnosti služeb pro osoby s duální diagnózou (doplnění, transformace stávajících služeb).

Terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 

 • Podpora rozvoje služby, kde není dostupná osobní asistence, ale je dostupná pečovatelská služba (s ohledem na rozsah základních činností), a to s předpokladem navýšení o 1 úvazek (v rámci období 2023 - 2025). 

Raná péče:

 • Podpora rozvoje služby ve výši 3 úvazky (2023) a 4 úvazky (2024)

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem: 

 • Podpora vzniku nových komunitních zařízení s kapacitou do 20 lůžek.
 • Podpora snižování počtu 3 a vícelůžkových pokojů v zařízeních.
 • Podpora rozvoje skupiny služeb zejména na území obcí s rozšířenou působností, kde je poměr počtu seniorů na lůžko nadprůměrný (ORP Benešov, Černošice, Říčany, Mladá Boleslav).  U domovů se zvláštním režimem je v těchto regionech předpoklad navýšení kapacit o 20 lůžek (2023) a 20 lůžek (2024)
 • Podpora specifických přeměn kapacit domovů pro seniory na kapacity domovů se zvláštním režimem. V takovém případě není podporována formální změna registrace a zařazení do Sítě, ale komplexní transformace zařízení. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení a domovy se zvláštním režimem: 

 • Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 26 lůžek (2023 - 2025)
 • Podpora rozvoje stávajících pobytových služeb v Síti s důrazem na snížení jejich prahovosti, tj. přizpůsobení prostředí a podmínek pro přijetí i náročných klientů.
 • Podpora vzniku menších komunitních zařízení s kapacitou do 20 lůžek.
 • Podpora snižování počtu 3 a vícelůžkových pokojů v zařízeních.
 • Podpora přeměny týdenních stacionářů a chráněného bydlení v domovy pro osoby se zdravotním postižením v případě jednoho poskytovatele v situaci, kdy dochází k proměně cílové skupiny z hlediska jejích potřeb (stárnoucí uživatelé služby).
 • Podpora sloučení týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb v případě jednoho poskytovatele do jednoho druhu služby, pokud stávající koncept služby neodpovídá jejímu účelu.
 • Podpora transformace nebo rozvoje kapacit pro cílovou skupinu osob s nízkofunkčním autismem v kombinaci s chováním náročným na péči (včetně přizpůsobení personálních, materiálně technických a dalších relevantních parametrů) v okrese Příbram a v místech s identifikovanou potřebou. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 

 • Podpora rozvoje služeb v místech s vysokou mírou sociálního vyloučení s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 15 úvazků (2023 - 2025). 

Azylové domy pro rodiny s dětmi: 

 • Podpora vybudování zařízení v Kolíně.
 • Podpora rozvoje kapacit ve městech nad 10 tisíc obyvatel

Domy na půl cesty: 

 • Podpora transformace služeb na azylové domy pro rodiny s dětmi. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 

 • Podpora rozvoje terénní formy služby.
 • Podpora rozvoje služeb v oblasti duševního zdraví dětí a mladých osob.
 • Podpora rozvoje služeb ve městech nad 20 tis. obyvatel. 

Nízkoprahová denní centra: 

 • Podpora rozvoje služeb s předpokladem každoročního navýšení kapacit v Síti o 2 úvazky (2023-2025). Preference rozšiřování terénní formy služby v oblastech, kde není terénní forma podpory osob ohrožených sociálním vyloučením dobře pokryta.

Odborné sociální poradenství: 

 • Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 8 úvazků (2023 - 2025).
 • Podpora rozvoje poradenství zaměřených na oddlužení a hospicovou péči.

Krizová pomoc: 

 • Podpora stávajících služeb v Síti s předpokladem navýšení kapacit v Síti o 1 úvazek (2023). 

S dotazy se obracejte na:

Bc. Lucii Srpovou, srpova@kr-s.cz, tel.: 257 280 545, 607 049 407
Mgr. Olgu Petřivou, petriva@kr-s.cz, tel.: 725 562 735

V případě e-mailové komunikace zasílejte prosím podněty na obě uvedené adresy.