Harmonogram akcí

Evropský sociální fond v ČR


"Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR"

Název projektu: Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany na území Středočeského kraje

 • Realizátor: Středočeský kraj
 • Region: Středočeský     
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00048
 • Rozpočet projektu: 3 820 751,66 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 2. 2014 až 31. 10. 2015
 • Projektový a finanční manažer projektu / kontaktní osoba: Ing. Kateřina Peterková, tel.: 257 280 320, e-mail.: peterkova@kr-s.cz 

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřil na vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany s jejich cílovou skupinou tj. rodinami, jako nezbytného předpokladu vedoucího ke standardizaci aktivit Středočeského kraje v oblasti sociálně-právní ochrany. Cílem projektu byla přímá podpora výkonu sociálně-právní ochrany na úrovni Středočeského kraje. Hlavního cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany na úrovni Krajského úřadu Středočeského kraje. 

V rámci projektu bylo naplňování standardů kvality SPO dosaženo a umožněno:

 • přijetím 3 nových sociálních pracovníků po dobu trvání projektu,
 • profesním rozvojem nových i stávajících pracovníků OSPOD formou vzdělávání v akreditovaných kurzech,
 • nákupem odborné literatury,
 • realizací supervizí pro pracovníky a zajištěním právního poradenství pro pracovníky OSPOD,
 • realizací metodických setkání, kulatých stolů a workshopů (viz Plán akcí),
 • materiálním a technickým vybavením pracovníků kraje včetně vybavení místnosti pro práci s cílovou skupinou.

V rámci projektu proběhlo celkem 6 klíčových aktivit:

 1. Administrace a koordinace projektu
 2. Personální naplnění při poskytování sociálně-právní ochrany
 3. Profesní rozvoj zaměstnanců
 4. Vytvoření spolupráce a systematické nastavení výkonu sociálně-právní ochrany
 5. Materiální a technické vybavení zaměstnanců i kanceláří
 6. Doplnění a rozšíření webu Středočeského kraje 

 

Termín

 

Téma/Název/Obsah

Čas

Místo konání

Lektoři/Hosté

27. 5. 2014

Metodické setkání I.

Standardy kvality SPO pro OSPOD

(1-6, 11)

Tvorba standardů SPO – kritéria (místní a časová dostupnost, prostředí a podmínky, informovanost o výkonu SPO, personální zajištění, přijímání, zaškolování a profesní rozvoj zaměstnanců, rizikové a nouzové situace).

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Mgr. Hana Solařová

(Lumos)

Mgr. Alena Špůrková, Ph.D.

(ÚP)

3. 6. 2014

Metodické setkání II.

Dopad nového občanského zákoníku pro oblast náhradní rodinné péče

Reflexe z praxe soudů a OSPOD.

9:30 - 16:00

ČSVTS

č. 319

Mgr. Petr Sedlák

(KS Brno)

17. 6. 2014

Metodické setkání III.

Standardy kvality SPO pro OSPOD

(8-10)

Tvorba standardů SPO – kritéria (přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu, jednání, vyhodnocování situace dítěte
a IPOD, kontrola případu).

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1096

Mgr. Jindřich Racek

Mgr. Hana Solařová

(Lumos)

24. 6. 2014

Kulatý stůl I.

Poznatky a zkušenosti z dopadů NOZ po zavedení do praxe

Setkání pracovníků OSPOD Středočeského kraje a zástupců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dětských center.

9:30 - 14:00

KÚSK

č. 1015

JUDr. Libuše Kantůrková

(OS Kolín)

Mgr. Lenka Šmídová

(MŠMT)

8. 7. 2014

Kulatý stůl II.

„Hledejme cestu společně"

Spolupráce sociálních služeb a OSPOD při řešení situace dítěte umístěného v pobytové sociální službě na žádost rodičů.

Setkání pracovníků OSPOD Středočeského kraje a zástupců sociálních pobytových služeb.

9:30 - 14:00

KÚSK

č. 3072

Mgr. Milena Johnová

Bc. Radka Čebišová

(Quip)

Mgr. Pavla Baxová

(Rytmus)

21. 8. 2014

Workshop I.

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, individuální plán ochrany dítěte.

Praktický nácvik za pomoci využití kazuistických příkladů z praxe OSPOD.

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Mgr. Marta Konvičková

(OSPOD ÚMČ Praha 2)

2. 9. 2014

Metodické setkání IV.

Standardy kvality SPO pro OSPOD

(7, 14)

Tvorba standardů SPO – kritéria (prevence, návaznost výkonu SPO na další subjekty).

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Mgr. Zdeňka Kučná

(KÚMSK)

25. 9. 2014

Metodické setkání V.

Standardy kvality SPO pro OSPOD

(12, 13)

Tvorba standardů SPO – kritéria (dokumentace o výkonu SPO, vyřizování a podávání stížností).

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1096

Bc. Libor Možíš

(KÚSK)

30. 9. 2014

Metodické setkání VI.

Standardy kvality SPO pro OSPOD

Inspekce a kontrolní činnost podle zákona o státní kontrole (PO, ZDVOP, OSPOD).

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Mgr. Jiří Nový,

Mgr. Alena Špůrková, Ph.D.

(ÚP)

30. 10. 2014

Workshop II.

Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče v systému NRP.

Určeno pro pracovníky OSPOD v agendě NRP.

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 3072

Jitka Furchová

Bc. Vladislava Zoulová

(Krajská pobočka ÚP Příbram)

20. 11. 2014

Workshop III.

Standardy kvality SPO pro PO a ZDVOP

(1-16)

Standardy kvality poskytování SPO pověřenými osobami a zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Daniel Walbröl

Mgr. Alena Špůrková, Ph.D.

(ÚP)

2. 12. 2014

Metodické setkání VII.

Aplikace správního řádu v SPO

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1096

Mgr. Daniel Hovorka

(MPSV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1. 2015

Metodické setkání VIII.

Občanský zákoník v praxi OSPOD

 • reflexe po roce praxe
 • aktuality z oblasti SPOD

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

JUDr. Věra Novotná

3. 2. 2015

Kulatý stůl III.

 

Standardy kvality SPO pro OSPOD

 • reflexe po zavedení do praxe

(pro pracovníky OSPOD OÚ ORP a OSPOD KÚSK)

9:30 - 14:00

KÚSK

č. 1088

 

10. 2. 2015

Workshop IV.

Odborné přípravy v náhradní rodinné péči

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 3072

PhDr. Marcela Škábová

3. 3. 2015

Metodické setkání IX.

Rizika selhávání náhradní rodinné péče

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

17. 3. 2015

Kulatý stůl IV.

 

"Quo vadis SPO?"

(setkání zástupců OSPOD krajských úřadů, MHMP a odborné veřejnosti k aktuálním otázkám vývoje a směřování sociálně-právní ochrany dětí v ČR - podtitulem setkání je NRP)

9:30 - 14:00

KÚSK

č. 1096

 

8. 4. 2015

Kulatý stůl V.

Setkání psychologů pro náhradní rodinnou péči

9:30 - 14:00

KÚSK

č. 1088

 

21. 4. 2015

Workshop V.

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost v agendě kurátorů pro děti a mládež

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1015

Mgr. Zdeňka Kučná

12. 5. 2015

Metodické setkání X.

Výživné do ciziny, únosy dětí, právo přeshraničního styku s dítětem

9:30 - 16:00

KÚSK

č. 1096

JUDr. Markéta Nováková