PREVENCE KRIMINALITY

Dotace v oblasti prevence kriminality a v oblasti závislostí

Středočeský kraj zajišťuje prostřednictvím Středočeského Fondu prevence, jako jednotného dotačního titulu, financování aktivit a programů v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, financování projektů situační a sociální prevence kriminality a financování služeb v oblasti prevence, minimalizace rizik a léčby závislostí. Dotace ze Středočeského Fondu prevence jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).


Středočeský kraj financuje uvedené oblasti v souladu s prioritami a cíli vytýčenými v aktuálních strategických dokumentech, kterými jsou Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2023-2027 a Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2022-2027.


KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Dotace v oblasti podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Poskytované dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS se týkají pouze obcí, spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, netýkají se fyzických osob.


Poskytováním dotací zabezpečuje kraj ze svého rozpočtu v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Dotace jsou poskytovány na úkoly jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí dle zákona o požární ochraně a obcí a dle zákona č 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace přispívají k podpoře dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Středočeský kraj podporuje spolky a veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva při preventivně výchovné činnosti občanů a ochraně obyvatelstva a jiných akcích zaměřených na oblast požární ochrany a oblast práce s mládeží - propagačně výchovnou činnost.

Zpět na seznam dotačních oblastí

       Financování jednotek SDH        Dotace Fondu prevence