Výsledky hledání

test GIS

ZPRACOVATEL DATA SPOLUPRÁCE VYUŽITÍ AKTUALIZACE KONTAKT
Odbor informatiky Adresář obcí - kontaktní údaje, datová schránka, email, web obce, jméno starosty/tky Odbor legislativně právní Mapové aplikace Správní členění a majetek kraje Nepravidelně gis@kr-s.cz
Odbor informatiky Zdravotnická zařízení - kontaktní údaje, adresa, telefon, web organizace Odbor zdravotnictví Mapové aplikace Zdravotnictví Jednorázově gis@kr-s.cz
Odbor informatiky Investiční příležitosti Odbor regionálního rozvoje Mapové aplikace Vybrané investiční příležitosti 1 x za 5 let gis@kr-s.cz
Odbor informatiky Doprava - investice Odbor dopravy Mapové aplikace Nepravidelně gis@kr-s.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství Ochrana přírody a krajiny (např. krajinný ráz, KUSK, spolky, ÚSES, mapování v terénu...) - Mapové aplikace Ochrany přírody a krajiny Nepravidelně hofman@kr-s.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství Ovzduší - Rozhodnutí - Mapové aplikace Ovzduší Ročně hofman@kr-s.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) - VaK - Mapové aplikace PRVKÚK Ročně hofman@kr-s.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství Integrovaná prevence a prevence závažných havárií - Mapové aplikace IPPZH Nepravidelně hofman@kr-s.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství Managementová opatření - Neveřejné - interní analýzy Průběžně vanhat@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu Územně plánovací dokumentace obcí a kraje - Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně rezac@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu Územně plánovací podklady kraje - Pro potřeby úřadu Do r. 2018 1x za 2 roky, od r. 2018 1x za 4 roky rezac@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu INSPIRE - využití území - Geoportál CENIA Nepravidelně rezac@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu Registr oprávněných investorů - Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně rezac@kr-s.cz
Odbor veřejné mobility Cyklotrasy, cyklostezky - Mapové aplikace Cyklokoncepce Průběžně klimes@kr-s.cz
From: Burešová Veronika Sent: Wednesday, March 15, 2023 2:04 PM To: Truhlář Jan Subject: MP - webový obsah Informace - VYUŽÍVANA DATA - aktualizace
POSKYTOVATEL DATA POSKYTNUTÍ VYUŽITÍ AKTUALIZACE** VÝDEJ PRO
AOPK NATURA 2000, památné stromy a jiné SHP Mapové aplikace, desktop 1 x za 2 roky Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
AOPK Zvláště chráněná území (ZCHÚ) SHP Mapové aplikace, desktop 5x ročně Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
Armáda ČR Rastrové mapy (WGS84, UTM) TIFF, TFW Interní mapové aplikace, desktop - oddělení IZS/KRIZ obcí s RP
Armáda ČR Vektorové mapy (WGS84, UTM) SHP Interní mapové aplikace, desktop - oddělení IZS/KRIZ obcí s RP
Armáda ČR Výškopis (WGS84, UTM) XYZ Interní mapové aplikace, desktop - oddělení IZS/KRIZ obcí s RP
CENIA Vojenské mapování WMS Mapové aplikace, desktop Jednorázová Ne
ČHMÚ Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) SHP Mapové aplikace, desktop 1x za rok Ke stažení ZDE
ČÚZK ZABAGED SHP Mapové aplikace, desktop 1x za rok Příspěvkové organizace a projekty
ČÚZK GEONAMES SHP Mapové aplikace, desktop 1x za rok Příspěvkové organizace a projekty
ČÚZK RÚIAN VFR Mapové aplikace, Desktop 4 x ročně Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
ČÚZK ISKN VFK Mapové aplikace, aplikace, desktop 4 x ročně Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
ČÚZK Ortofoto aktuální WMS Mapové aplikace, desktop 1 x za 2 roky Ne
ČÚZK Ortofoto archivní WMS Mapové aplikace, desktop - Ne
ČÚZK Katastrální mapy WMS Mapové aplikace, desktop Průběžná Ne
MŽP ČR Povodňový plán SHP Mapová aplikace Povodňový plán Průběžná Ne
Povodí Labe Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 2x za rok Na žádost
Povodí Ohře Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 1x za 2 roky Na žádost
Povodí Vltavy Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 3x za rok Na žádost
ŘSD Geografická databáze majetkových správců FGDB, SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 2 x ročně Ne
ÚHÚL Kategorie lesa SHP Portál ÚAP 1x za 2 roky Územní plánování
ÚHÚL Vzdálenost 50m od lesa SHP Portál ÚAP 1x za 2 roky Územní plánování
ÚHÚL Stupeň přirozenosti lesních porostů SHP Územní plánování 1x za 2 roky Ne
ÚHÚL Hranice přír. lesních oblastí SHP Územní plánování 1x za 2 roky Ne
VÚV Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 5x za rok Ke stažení ZDE
VÚV Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) SHP Agenda ÚAP 1x za 2 roky Územní plánování
From: Burešová Veronika Sent: Wednesday, March 15, 2023 1:18 PM To: Truhlář Jan Subject: MP - webový obsah Informace - vzorek tabulky
POSKYTOVATEL DATA POSKYTNUTÍ VYUŽITÍ AKTUALIZACE** VÝDEJ PRO
AOPK NATURA 2000, památné stromy a jiné SHP Mapové aplikace, desktop 1 x za 2 roky Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj