Výsledky hledání

test GIS

ZPRACOVATEL DATA SPOLUPRÁCE VYUŽITÍ AKTUALIZACE KONTAKT
Odbor informatiky Adresář obcí - kontaktní údaje, datová schránka, email, web obce, jméno starosty/tky Odbor legislativně právní Mapové aplikace Správní členění a majetek kraje Nepravidelně gis@kr-s.cz
gis@kr-s.cz
gis@kr-s.cz
gis@kr-s.cz
Zdravotnická zařízení - kontaktní údaje, adresa, telefon, web organizace Odbor zdravotnictví Mapové aplikace Zdravotnictví Jednorázově
Investiční příležitosti Odbor regionálního rozvoje Mapové aplikace Vybrané investiční příležitosti 1 x za 5 let
Doprava - investice Odbor dopravy Mapové aplikace Nepravidelně
Odbor životního prostředí a zemědělství Ochrana přírody a krajiny (např. krajinný ráz, KUSK, spolky, ÚSES, mapování v terénu...) - Mapové aplikace Ochrany přírody a krajiny Nepravidelně hofman@kr-s.cz
Ovzduší - Rozhodnutí - Mapové aplikace Ovzduší Ročně
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) - VaK - Mapové aplikace PRVKÚK Ročně
Integrovaná prevence a prevence závažných havárií - Mapové aplikace IPPZH Nepravidelně
Managementová opatření - Neveřejné - interní analýzy Průběžně vanhat@kr-s.cz
Odbor územního plánování a stavebního úřadu Územně plánovací dokumentace obcí a kraje - Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně rezac@kr-s.cz
Územně plánovací podklady kraje - Pro potřeby úřadu Do r. 2018 1x za 2 roky, od r. 2018 1x za 4 roky
INSPIRE - využití území - Geoportál CENIA Nepravidelně
Registr oprávněných investorů - Mapové aplikace Územně plánovací dokumentace Průběžně
Odbor veřejné mobility Cyklotrasy, cyklostezky - Mapové aplikace Cyklokoncepce Průběžně klimes@kr-s.cz
VYUŽÍVANA DATA - aktualizace
POSKYTOVATEL DATA POSKYTNUTÍ VYUŽITÍ AKTUALIZACE** VÝDEJ PRO
AOPK NATURA 2000, památné stromy a jiné SHP Mapové aplikace, desktop 1 x za 2 roky Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) SHP 5x ročně
Armáda ČR Rastrové mapy (WGS84, UTM) TIFF, TFW Interní mapové aplikace, desktop - oddělení IZS/KRIZ obcí s RP
Vektorové mapy (WGS84, UTM) SHP -
Výškopis (WGS84, UTM) XYZ -
CENIA Vojenské mapování WMS Mapové aplikace, desktop Jednorázová Ne
ČHMÚ Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) SHP Mapové aplikace, desktop 1x za rok Ke stažení ZDE
ČÚZK ZABAGED SHP Mapové aplikace, desktop 1x za rok Příspěvkové organizace a projekty
GEONAMES SHP 1x za rok
RÚIAN VFR 4 x ročně Pro zpracovatele dokumentací/projektů, jejichž zadavatelem a vlastníkem je kraj
ISKN VFK 4 x ročně
Ortofoto aktuální WMS 1 x za 2 roky Ne
Ortofoto archivní WMS -
Katastrální mapy WMS Průběžná
MŽP ČR Povodňový plán SHP Mapová aplikace Povodňový plán Průběžná Ne
Povodí Labe Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 2x za rok Na žádost
Povodí Ohře Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 1x za 2 roky Na žádost
Povodí Vltavy Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 3x za rok Na žádost
ŘSD Geografická databáze majetkových správců FGDB, SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 2 x ročně Ne
ÚHÚL Kategorie lesa SHP Agenda ÚAP 1x za 2 roky Územní plánování
Územní plánování
Vzdálenost 50m od lesa SHP 1x za 2 roky
Stupeň přirozenosti lesních porostů SHP Územní plánování 1x za 2 roky Ne
Hranice přír. lesních oblastí SHP Územní plánování 1x za 2 roky Ne
VÚV Záplavová území a aktivní zóny SHP Mapové aplikace, desktop, Územní plánování 5x za rok Ke stažení ZDE
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) SHP Agenda ÚAP 1x za 2 roky Územní plánování