V souladu se zákonem o krajích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o zadávání veřejných zakázek, stavebním zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zabezpečuje v rámci kraje metodické řízení reprodukce majetku kraje, vyjadřuje se k záměrům akcí reprodukce majetku kraje a k žádostem o jejich financování, k návrhům Plánů investic a s věcně příslušnými odbory se spolupodílí na zabezpečení procesu schvalování financování akcí reprodukce majetku kraje, zabezpečuje u investičních stavebních akcí, jejichž zadavatelem je kraj, ve spolupráci s věcně příslušným odborem vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajišťuje výkon související inženýrské činnosti, zajišťuje vydání příslušného územního rozhodnutí, zabezpečuje vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zajišťuje výkon související inženýrské činnosti, zabezpečuje vydání stavebního povolení, případně dle charakteru investiční akce též projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, včetně zabezpečení vypracování zadávací dokumentace, případně dokumentace skutečného provedení stavby, zabezpečuje u investičních a neinvestičních stavebních akcí, jejichž zadavatelem je kraj, ve spolupráci s věcně příslušným odborem vlastní realizaci staveb, včetně technického dozoru, souvisejících inženýrských činností, převzetí dokončené stavby, kolaudace stavby a předání stavby uživateli, potvrzuje věcnou správnost daňových dokladů – faktur týkajících se realizace investičních a neinvestičních akcí, jejichž zadavatelem je kraj a postupuje daňový doklad – fakturu k provedení její úhrady věcně příslušnému odboru, sleduje vývoj růstu nákladů a výdajů jednotlivých stavebních akcí a v souvislosti s tím předkládá návrhy potřebných opatření, provádí na základě požadavků orgánů kraje dohled a kontrolu investičních a neinvestičních stavebních akcí, jejichž zadavatelem jsou příspěvkové organizace zřízené krajem, zpracovává pro potřebu orgánů kraje přehledy o postupu realizace investičních a neinvestičních stavebních akcí, provádí pro věcně příslušné odbory vyhodnocování investičních a neinvestičních stavebních akcí realizovaných krajem, poskytuje věcně příslušným odborům a příspěvkovým organizacím kraje v průběhu celého procesu realizace investičních akcí kraje metodickou, konzultační a servisní podporu a zajišťuje zpracování technickoekonomického zadání investic v rámci reprodukce majetku kraje.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2023.

Zásobník investic (hrazeno z vlastních zdrojů SK)

V Zásobníku investic jsou evidovány připravované a realizované akce, které splňují níže uvedené podmínky:

 • akce jsou hrazeny pouze z finančních prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje
 • pouze investiční akce (nikoliv neinvestiční)

Zásobník akcí je členěn podle věcně příslušných odborů/oddělení:

 • Kancelář hejtmanky
 • Majetek a hospodářská správa
 • Informatika
 • Doprava
 • Školství
 • Kultura a památková péče
 • Zdravotnictví
 • Regionální rozvoj
 • Životní prostředí a zemědělství
 • Odbor řízení dotačních projektů
 • Sociálních věcí
 • Odbor bezpečnostní ředitel
 • Odbor veřejné mobility
 • Oddělení digitalizace

Zásobník investic Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-22/2023/ZK ze dne 27.3.2023 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2023.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 02-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 změnu č. 5 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 změnu č. 4 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 změnu č. 3 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 změnu č. 2 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2019.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-11/2017/ZK dne 5. 12. 2017 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2018).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2016/ZK dne 19. 12. 2016 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 009-10/2017/ZK ze dne 24. 10. 2017 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 038-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-06/2017/ZK ze dne 25. 4. 2017 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 022-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 6-20/2015/ZK dne 7. 12. 2015 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 032-02/2016/ZK ze dne 19. 12. 2016 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2014/ZK dne 8. 12. 2014 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2015).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 82-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-16/2015/ZK ze dne 27. 4. 2015 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 008-17/2015/ZK ze dne 22. 6. 2015 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-19/2015/ZK ze dne 22. 9. 2015 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-9/2013/ZK dne 9. 12. 2013 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-10/2014/ZK ze dne 24. 2. 2014 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 13-11/2014/ZK ze dne 28. 4. 2014 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-12/2014/ZK ze dne 23. 6. 2014 a 27. 6. 2014 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-13/2014/ZK ze dne 15. 9. 2014 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-14/2014/ZK ze dne 8. 12. 2014 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-3/2013/ZK dne 11. 3. 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 6-5/2013/ZK ze dne 24. 6. 2013 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 3-9/2013/ZK ze dne 9. 12. 2013 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Dokumenty