Agregátor obsahu

Zpět Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

Dalším středočeským městem, kde bude krajské monitorovací zařízení na měření kvality ovzduší, bude v roce 2024 Dobříš. Rada kraje dnes schválila smlouvu s městem Dobříš o výpůjčce pozemku, kde bude zařízení umístěno.

Ve Středočeském kraji je stále celá řada lokalit, kde neprobíhá měření ovzduší a údaje jsou nahrazovány pouze modelovými daty. Z tohoto důvodu se rada kraje rozhodla v srpnu 2017 schválit projektový záměr a podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí v rámci výzvy na akci „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji.“ Podmínkou pro přidělení dotace bylo, že bude stanice monitorovat kvalitu ovzduší v dané lokalitě minimálně jeden rok a bude zajištěna garance předávání naměřených dat do Informačního systému kvality ovzduší, který je provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

„Místa pro měření jsou vybírána po konzultaci s ČHMÚ především s ohledem na oblasti s překročenými imisními limity. Jako první lokalita se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde bylo měřící zařízení umístěno, bylo vybráno v roce 2019 město Čelákovice. Následovala obec Úžice u Kralup nad Vltavou, v roce 2021 Nymburk, pak Pečky a v letošním roce je to Rakovník. Na základě požadavku města Dobříš a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v této oblasti nachází minimum stanic imisního monitoringu, byla pro rok 2024 vybrána právě lokalita Dobříše,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Ve spolupráci s městem Dobříš a ČHMÚ byl vybrán pozemek, kde bude stanice provozována – jde o pozemek ve Školní ulici. Město Dobříš ho poskytne bezplatně a zajistí přívod a dodávky elektrické energie na provoz z vlastních prostředků. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku dnes schválila krajská rada. Pozemek bude využit k instalaci dvou kusů sekvenčních vzorkovačů s příslušenstvím na měření částic PM10 a benzo(a)pyrenu v roce 2024.

Analýzy z odebraných vzorků jsou prováděny v akreditovaných laboratořích a jejich předmětem a výstupem jsou právě informace o koncentracích polétavého prachu (PM10) a benzo(a)pyrenu v nich obsaženém. Provoz stanice a analýza vzorků jsou hrazeny z prostředků kraje v částce 270 000 korun ročně.

„Provozem imisního monitoringu je ze zákona o ochraně ovzduší pověřeno Ministerstvo životního prostředí, potažmo ČHMÚ, ale s ohledem na nerovnoměrné rozložení zdrojů emisí, rozmanitému reliéfu kraje a především omezenému počtu měřících lokalit, kdy je prostorová interpretace dat pak zatížena nejistotami, podporuje Středočeský kraj formou dotační politiky imisní monitoring v dalších oblastech Středočeského kraje, kde je nejvyšší koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, a to na stanici IM Mladá Boleslav, Beroun a Kladno Stehelčeves, Kladno Vrapice a Kladno-Buštěhrad. Středočeský kraj se tak pro své obyvatele více angažuje v oblasti ochrany venkovního ovzduší a zvyšuje množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map v informačním systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ),“ dodala radní.