Agregátor obsahu

Zpět Při běžném pohybu by zdravotní riziko v milovickém areálu hrozit nemělo. Do potvrzení však doporučujeme vstup na pozemky zvážit

Středočeský kraj nechává v návaznosti na vyjádření České inspekce životního prostředí na nezpevněných plochách v milovickém areálu umístit informační značení o tom, že vstup na tyto pozemky je v současnosti pouze na vlastní nebezpeční. Kraj tak učinil výhradně z důvodu předběžné opatrnosti, a to do doby, než bude disponovat jakýmikoli výsledky šetření či doporučením příslušných institucí.

„Předpokládáme, že pokud by výsledky, kterými disponuje při vyšetřování Policie ČR či jiné orgány, prokazovaly zdravotně ohrožující data, mají tato místa povinnost informovat majitele dotčeného pozemku, aby zde přijal příslušná opatření, což se dosud nestalo. Česká inspekce ve svém vyjádření navíc uvádí, že jí nebyly sděleny ani bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se případná kontaminace azbestem nachází, proto nemáme informace ani o tom, na které území se v rámci tohoto rozsáhlého areálu zaměřit,“ uvádí radní Libor Lesák s tím, že kraj aktuálně pracuje na tom, aby území prověřil vlastními specialisty a mohl tak na základě oficiálních dat ubezpečit veřejnost o tom, že běžný pohyb na území není nebezpečný.

„Současně máme informaci o tom, že jeden ze zaměstnavatelů sídlící v areálu, si již nechal z důvodu zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců, provést kontrolní měření ovzduší, které azbestová vlákna ve vzduchu neidentifikovala. Konkrétně koncentrace vdechovatelných azbestových vláken byla pod limitem měřitelnosti a jejich přítomnost v analyzovaném vzorku tak nebyla prokázána,“ vysvětluje radní Lesák.

Na webu Krajské hygienická stanice Středočeského kraje se mimo jiné v souvislosti s prací s azbestem uvádí, že riziko pro člověka představuje pouze vdechování azbestového prachu při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest. „Z informací uvedených na webu KHS tak předpokládáme, že pokud by byl případný azbest skutečně ve velké míře nesprávně zlikvidován a nacházel se pod zemí, riziko při běžném pohybu osob nehrozí. Současně pevně věřím, že by jakákoli instituce v případě podezření dopadu na lidské zdraví, nás či příslušný orgán, neprodleně kontaktovala tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli ohrožení obyvatel. V okamžiku, kdy budou jakákoli data dostupná, požádáme opětovně orgány ochrany veřejného zdraví či Státní zdravotní ústav o jejich stanoviska“ doplňuje radní Libor Lesák.


©foto Facebook Миловице/Milovice