Standardy kvality sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje je orgánem sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD"), a je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality výkonu SPO.

Standardy výkonu SPO jsou definovány Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a jejich obsahová náplň je součástí Přílohy č. 1 vyhlášky.

Vybraná kritéria standardů kvality SPO závazná pro orgány sociálně-právní ochrany dětí nejsou u krajských úřadů dle ustanovení vyhlášky hodnocena v rámci kontroly jejich naplňování a není tak dána povinnost taková kritéria vypracovat, neboť z jejich obsahu vyplývá, že krajský úřad nevykonává činnosti, které jsou definovaným kritériem upraveny, a zároveň nemá zřízenu pro takovou činnost odpovídající pracovní pozici, jež by se měla příslušným kritériem ve své činnosti řídit.

U krajských úřadů nejsou hodnocena kritéria č. 1a, 1b, 4b, 8d, 9c, 9d a 14b.

Krajský úřad má zpracovány Standardy kvality výkonu SPO, které byly schváleny dne 19. prosince 2014 a jsou účinné od 1. ledna 2015.

Standardy jsou závazné pro pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje poskytující sociálně-právní ochranu dětí.

Pro účely naplnění některých standardů kvality výkonu SPO je orgánu SPO výše uvedenou vyhláškou stanovena povinnost zajistit veřejnou dostupnost informací o obsahu vybraných kritérií.

OSPOD KÚSK zveřejňuje informace o kritériích č. 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 4a, 4c, 5e, 7a, 7b, 9a, 9b, 11a, 13a, 13b a 14a na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (viz levý panel) a dále na informačním panelu v prostorách úřadu (chodba před kancelářemi OSPOD – 1. poschodí).

Další zpracovaná kritéria Standardů kvality výkonu SPO Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5b, 5d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9c, 9d, 10a, 12a a 12b jsou veřejnosti k dispozici k nahlédnutí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (kancelář č. dv.: 1003 a 1040). 

Informace pro klienty o naplňování Standardů kvality výkonu SPO KÚSK jsou k dispozici ve všech kancelářích OSPOD.