Ilustrační foto

Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem v České republice. Území kraje má 10 928 km2 s velmi rozsáhlou silniční a železniční sítí. V kraji se nachází dálnice a rychlostních komunikace, které jsou ve vlastnictví státu. Dále jsou to silnice II. a III. tříd ve vlastnictví kraje a v neposlední řadě jsou to místní komunikace ve vlastnictví měst a obcí. Tento velice různorodý region v centrální části Čech svým způsobem jedinečný a mnohotvárný, obklopuje hlavní město Prahu. Poloha oblasti významně ovlivňuje systém dopravy a jeho charakteristiky. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí kraj z hlediska dopravy mimořádně významným. Přes jeho území vedou historicky radiálně uspořádané hlavní železniční tratě i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení zde má i vodní doprava. Přibližně třemi čtvrtinami své délky vede Středočeským krajem také labsko-vltavská cesta, kterou jako jedinou v republice využívá vnitrostátní i mezinárodní lodní doprava.

Veřejnou dopravu zajišťuje ve středních Čechách přes 700 autobusových linek a přes 1700 vlakových spojů na 50 železničních tratích.

Středočeský kraj ve spolupráci s Prahou zahájil jednání vedoucí k vytvoření jednotného integrovaného dopravního systému. Cestujícím by měl přinést následující výhody: jednotný tarif, jednotný jízdní doklad pro veškeré integrované spoje, zjednodušení plateb, jednotný a efektivní informační systém, sjednocené standardy kvality apod. S rostoucí atraktivitou systému bude i tendence zkracovat intervaly mezi spoji a dobu čekání mezi přípojnými spoji, budovat více zastávek a nasazovat nízkopodlažní spoje. Organizátorem veřejné dopravy na území Středočeského kraje je příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

V rámci zvýšení úrovně železniční dopravy právě probíhá rekonstrukce mezinárodních železničních koridorů. Také se postupně pracuje na projektech rozvoje příměstské kolejové dopravy, mezi které patří např. výstavba nových železničních zastávek, modernizace hlavních železničních koridorů a v dlouhodobém časovém horizontu např. výstavba železniční trati mezi Prahou a Kladnem s napojením na letiště Václava Havla v Praze Ruzyni, či rychlého železničního spojení Prahy, Mladé Boleslavi a Liberce.

Středočeský kraj usiluje o snížení ekologické zátěže. Kromě budování okružních i spojovacích komunikací včetně dopravních obchvatů měst, schválila Rada kraje také záměr výstavby 10 krajských záchytných parkovišť, která mají za cíl umožnit uživatelům osobních automobilů dojíždějících do Hlavního města Prahy vyhnout se přetíženým radiálním komunikacím, nedostatku parkovacích kapacit v Praze a komfortně zaparkovat u železniční stanice či zastávky ve Středočeském kraji, či u rychlých páteřních linek autobusové dopravy a dále pokračovat veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy.

V oblasti rozvoje cyklistické dopravy se Středočeský kraj zaměřuje na páteřní cyklotrasy do sousedních krajů a cyklotrasy, které ho spojují s Prahou. Postupně na nich buduje cyklostezky a orientační značení pro cyklisty, aby byly bezpečné a komfortní jak pro každodenní cyklistickou dopravu, tak pro rekreaci.