Ilustrační foto

Středočeský kraj se v rámci sociální oblasti a prostřednictvím odboru sociálních věcí věnuje celému spektru jednotlivých služeb a činností spjatých se zajišťováním kvalitních dostupných sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost.  Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává k dispozici zákon.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje údaje o poskytovatelích sociálních služeb a jimi poskytovaných sociálních službách. Zároveň krajský úřad kontroluje plnění registračních podmínek. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - inspektory kvality sociálních služeb.

Středočeský kraj zřizuje v sociální oblasti 59 příspěvkových organizací. V rámci těchto organizací je možné využít pobytovou, terénní či ambulantní formu sociální služby. Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, azylové domy, terapeutické komunity, intervenční centra, zařízení následné péče.  Terénní služby jsou poskytovány osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí – pečovatelská služba, osobní asistence nebo podpora samostatného bydlení. Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází a jejichž součástí není ubytování – denní stacionář, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace.

Sociálně-právní ochranu dětí vykonává ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu).

V SOCIÁLNÍ OBLASTI SE KRAJ ZAMĚŘUJE MIMO JINÉ NA NÁSLEDUJÍCÍ AGENDY:

  • Poskytování sociálních služeb, kdy úlohu zřizovatele sociálních služeb plní na území Středočeského kraje samotný kraj, dále obce, církve, nestátní neziskové organizace apod. Na úseku všech sociálních služeb pro různé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb pak působí také fyzické osoby a další subjekty různých právních forem.
  • Financování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Středočeský kraj financuje sociální služby na svém území především prostřednictvím rozdělování dotací na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního řízení.
  • Sociální služby jsou dále Středočeským krajem financovány prostřednictvím programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu, příspěvků zřizovatele a prostřednictvím prostředků ze strukturálních fondů EU.
  • při řešení integrace etnických menšin, zejména romské problematiky, pokládá Středočeský kraj za prioritu úspěšnou integraci romské menšiny zahrnující vzdělávání, podporu romských komunitních center, nevládního sektoru a zejména terénní sociální práce. Cílem je celkové zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit snížením nezaměstnanosti, zlepšením bytové situace a zamezením vzniku sociálně vyloučených lokalit ve Středočeském kraji
  • Krajský úřad na úseku sociální práce provádí kontrolní, koordinační a metodickou činnost vůči obecním úřadům. Konkrétním občanům, kteří se na krajský úřad přímo obrátí, poskytuje především odborné sociální poradenství a zprostředkovává případný kontakt s dalšími aktéry, kteří mohou být nápomocni při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • V oblasti výkonu veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti ve smyslu občanského zákoníku poskytuje obcím metodickou a konzultační pomoc. Zároveň je kontrolním orgánem.
  • Krajský úřad Středočeského kraje je orgánem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), ve smyslu zákona o SPOD, a plní úkoly ze zákona vyplývající, zejména pak na úseku metodické podpory a kontrolní činnosti ve vztahu k podřízeným obecním úřadům, a to na úseku SPO (sociálně právní ochrana), NRP (náhradní rodinné péče) a kurately pro děti a mládež. Samostatné a nezastupitelné úkoly plní na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu). Za tímto účelem je povinen ze zákona zajišťovat odbornou přípravu žadatelů o NRP včetně jejich dětí, či dětí, které již do své péče přijali. Krajský úřad dále pověřuje výkonem SPO fyzické a právnické osoby, které mají své sídlo na území Středočeského kraje
  • Středočeský kraj ve svých příspěvkových organizacích mimo jiné realizuje SPO: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a služby odborného poradenství pro rodiny s dětmi, žadatele o osvojení a pěstounskou péči včetně doprovázejících služeb a poradenství osobám pečujícím a osobám v evidenci. V rámci sítě zřízených rodinných poraden zajišťuje služby tzv. asistovaného setkávání dětí s rodiči.