ilustrační foto

Středočeský kraj nabízí svým obyvatelům hustou síť zdravotnických zařízení různých poskytovatelů zdravotních služeb, v nichž je poskytována preventivní, diagnostická, dispenzární, posudková, léčebně rehabilitační, paliativní, lékárenská, ošetřovatelská a léčebná zdravotní péče formou ambulantní, jednodenní a lůžkové péče, popřípadě péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Ve středočeském kraji je celkem registrováno přes tři tisíce poskytovatelů zdravotních služeb. Někteří poskytovatelé mají více míst poskytování, tedy výsledné číslo je výrazně vyšší. Zdravotnictví Středočeského kraje netvoří pouze nemocnice, ale zahrnuje síť lékařů primární péče, ambulantních specialistů, lékáren, domácí zdravotní péče, dopravní zdravotní služby, léčeben dlouhodobě nemocných, odborných ústavů, dětských léčeben, lázní a samozřejmě i síť poskytovatelů tzv. nelékařské zdravotní péče – psychologové, fyzioterapeuti, logopedi apod. Významné postavení má také zdravotnická záchranná služba. Tyto subjekty spolu navzájem spolupracují za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního stavu populace Středočeského kraje.

Středočeský kraj je v oblasti zdravotnictví zakladatelem a jediným akcionářem šesti akciových společností:

  • 1. Oblastní nemocnice v Příbrami, Kolíně, Kladně a Mladé Boleslavi a dále Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, které tvoří základní síť zdravotnických zařízení poskytujících nezbytnou, akutní i plánovanou zdravotní péči.
  • 2. Nemocnice Středočeského kraje a.s. – založená jakožto servisní společnosti pro zdravotnická zařízení, jejichž jediným akcionářem je Středočeský kraj

V ostatních případech jsou poskytovateli zdravotních služeb fyzické nebo právnické osoby, popřípadě obce.

Středočeský kraj je rovněž zřizovatelem pěti příspěvkových organizací – Dětské centrum Kladno, Dětské centrum Chocerady – Centrum komplexní péče, Dětské centrum Milovice, Dětské centrum Kolín a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace zajišťuje na celém území kraje přednemocniční neodkladnou péči tak, aby z jejích výjezdových základen byla zajištěna dostupnost zdravotnické záchranné služby v dojezdové době do 20 minut. Za tímto účelem vznikla celá řada nových stanovišť a výrazně se soustavně modernizuje vozový park.

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb by ve středočeském regionu nebyla možná bez značné finanční podpory ze strany kraje, který do zdravotnictví každoročně uvolňuje několik stovek milionů korun.