Symboly kraje specifikuje obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 6. 12. 2001 o symbolech kraje a jejich užívání. Tato obecně závazná vyhláška je vydána v souladu s ustanovením § 35, odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).