Středočeský kraj patří mezi regiony s největším počtem škol a školských zařízení. K 30. 9. 2020 v něm bylo zaregistrováno celkem 1 391 právních subjektů různých zřizovatelů vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (viz tab.). V posledních letech byl největší nárůst zaznamenán zejména v oblasti předškolního a základního vzdělávání ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v okolí hlavního města Prahy v návaznosti na demografický vývoj a výstavbu v těchto lokalitách. Středočeský kraj prostřednictvím Středočeského Fondu obnovy venkova a Středočeského Infrastrukturního fondu podporuje finančními prostředky projekty zaměřené na rozvoj a obnovu mateřských a základních škol včetně navýšení jejich kapacit. Součástí školské soustavy jsou i školy a školská zařízení zajišťující vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na provoz škol a školských zařízení uvolňuje Středočeský kraj ze svého rozpočtu každoročně několik stovek milionů korun. Tyto prostředky slouží především k financování téměř dvou set organizací, jejichž je sám zřizovatelem.

Podpora škol a školských zařízení není však jedinou aktivitou Středočeského kraje zabývající se rozvojem dětí a mládeže. Prostřednictvím dotací z Fondu sportu a volného času kraj podporuje neziskové organizace i další subjekty, které se věnují aktivitám mládeže ve volném čase. Tato pomoc se projevuje nejen v podpoře velkého množství zařízení, kde mohou děti a mládež trávit volný čas a věnovat se svým zájmům, ale také umožňuje organizaci rozmanitých soutěží či sportovních klání, jež na území regionu každoročně probíhají.

Pro kraj je v oblasti školství trvalou výzvou, aby nejen navázal na všechny dobré tradice minulosti, ale aby vzdělávání a vzdělání především přizpůsoboval současným potřebám. Hledání nových forem a metod práce, využívání nejmodernějších poznatků je přitom samozřejmostí, neboť kraj usiluje o to, aby naplnil cíle, které vyslovil v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2020-2024.

Počet škol a školských zařízení ve Středočeském kraji k 30. 9. 2020 (dle jejich zřizovatelů):

 

Zřizovatel Počet
obec 1026
kraj 184
soukromá osoba 161
církev 14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6
CELKEM 1391